Aktualności

Reklamowe samowole budowlane

Reklamowe samowole budowlane

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania podsumował kontrole legalności nośników reklamowych przeprowadzone w Poznaniu w 2018 roku. Z informacji dotyczących kontroli opublikowanych na stronie internetowej organu (link) wynika, że:

  • spośród 103 sprawdzonych nośników reklamowych wolnostojących tylko 4 były postawione legalnie;
  • działania inspektorów organu nadzoru budowlanego doprowadziły do rozbiórki 17 wolnostojących, nielegalnych nośników reklamowych; w pozostałych przypadkach prowadzone są postępowania administracyjne w przedmiocie legalizacji samowoli budowlanej;
  • skontrolowano legalność jednego ekranu LED umieszczonego na elewacji budynku, który, jak się okazało w wyniku kontroli, nie został uprzednio zgłoszony przez inwestora do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Informacje opublikowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu obrazują skalę problemu, jakim są nielegalne nośniki reklamowe wolnostojące, posadowione bez uprzedniego uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce głównymi powodami takich samowoli jest niezgodność zamierzonej inwestycji z przepisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo brak decyzji o warunkach zabudowy zezwalającej na posadowienie takiej budowli. Nierzadko również przyczyną samowoli jest brak tytułu prawnego do nieruchomości, na której sytuowany jest nośnik reklamowy. Często bowiem nielegalne nośniki reklamowe są sytuowane na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z czym inwestor nie posiada statusu właściciela lub najemcy nieruchomości.

W rezultacie w wielu przypadkach nie jest możliwa legalizacja samowoli budowlanej. Warunkiem zalegalizowania nośnika reklamowego wolnostojącego, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę jest między inny zgodność z przepisami planu miejscowego  (albo decyzji o warunkach zabudowy w braku planu miejscowego) oraz posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto inwestor musi przedstawić ocenę techniczną nielegalnej budowli, z której będzie wynikało, że nie stanowi ona zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Nie spełnienie choćby jednego z powyższych warunków skutkuje nakazem rozbiórki takiego nośnika reklamowego.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa