Aktualności

Rękojmia za wady towaru w obrocie między przedsiębiorcami

Rękojmia jest instytucją prawa cywilnego, która znajduje swoje zastosowanie w stosunku do rzeczy będących przedmiotami umów sprzedaży. Istotą rękojmi jest odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru sprzedanego kupującemu. Co do zasady bowiem, sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz wady prawne sprzedanej rzeczy. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy po jej nabyciu, kupujący uzyskuje ochronę w postaci szeregu uprawnień przewidzianych przepisami prawa cywilnego (m. in. możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Specyficzne obostrzenia dotyczą jednak obrotu pomiędzy profesjonalistami.

Termin reklamacyjny między przedsiębiorcami

Możliwość skorzystania z instytucji rękojmi przez kupującego jest znacznie ograniczona w czasie w obrocie między profesjonalistami. Przepis bowiem wskazuje, że przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Powyższe oznacza, że kupujący przedsiębiorca winien dochować należytej staranności i niezwłocznie dokonać weryfikacji zakupionego towaru. Okoliczność ta ma szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy kupujący zapoznaje się ze stanem towaru dopiero w chwili jego dostarczenia. Ponadto, przedsiębiorca-kupujący winien niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach dostarczonego mu towaru. Zgodnie z orzecznictwem zaś, długość terminu na zgłoszenie wad w niektórych przypadkach może wynosić nawet kilka dni od dnia odbioru towaru.

Charakter terminu reklamacyjnego między przedsiębiorcami

Termin opisany powyżej ma charakter terminu zawitego. Oznacza to że nie podlega on przywróceniu, w związku z czym po jego upływie kupujący nie jest już w stanie skutecznie dochodzić swoich uprawnień na podstawie przepisów o rękojmi.

Zawiadomienie o wadzie

Dochowanie terminu reklamacyjnego między przedsiębiorcami, uznawane jest za skuteczne, jeśli kupujący wykrył wadę i niezwłocznie powiadomił o tym kupującego.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa