Aktualności

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

W dniu 11 października 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). Zgodnie z przepisami przejściowymi, do przedsięwzięć wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia OOŚ będą stosowane przepisy dotychczasowe.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. rozporządzeniem należy zaliczyć:

 - Ujęcie w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oprócz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, również innych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniających wskazane w przepisie kryteria ilościowe, czyli mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton. W efekcie obligatoryjnym elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych inwestycji będzie ocena oddziaływania na środowisko. 

- Wyłączenie z grupy przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko urządzeń do przeładunku. Projektowana zmiana, za sprawą braku obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przyczyni się do usprawnienia procesu pozyskania niezbędnych zezwoleń.

-Wprowadzenie do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydobywania w celach gospodarczych kruszyw ze śródlądowych wód powierzchniowych oraz z obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

-Wprowadzenie przepisu, w świetle którego poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, uznane zostanie za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Aktualnie próg ten, poza strefą ochrony ujęć, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i formami ochrony przyrody, wynosi 5000 m.

- Wyłączenie stacji elektroenergetycznych z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez  nieujęcie ich w § 2 ust. 1 pkt 6 oraz § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. W efekcie w trakcie procesu inwestycyjnego zmierzającego zarówno do budowy jak i przebudowy lub rozbudowy tych obiektów nie będzie zachodziła potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Wprowadzenie regulacji pozwalającej na kwalifikację przedsięwzięć polegających na drugiej i kolejnych podprogowych modyfikacjach, które osobno nie kwalifikują się do tzw. 1. grupy przedsięwzięć, ale po zsumowaniu osiągną progi wskazane w Rozporządzeniu OOŚ.

- Doprecyzowanie definicji powierzchni zabudowy polegające na wskazaniu, że w bilansie powierzchni poza powierzchnią przekształconą należy również uwzględniać tymczasowe przekształcenie terenu dokonane w celu realizacji przedsięwzięcia. Oczekiwanym efektem rekomendowanej zmiany jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienie jednolitego stosowanie prawa.

- Modyfikacja definicji powierzchni użytkowej polegająca na usunięciu sformułowania „rzut pionowy” i wprowadzeniu określenia „rzut poziomy”.Joanna Palka

Prawnik

Joanna Palka

Adwokat, Counsel

Joanna Palka

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa