Aktualności

Rozszerzenie praw konsumentów – nowe obowiązki przedsiębiorców

Rozszerzenie praw konsumentów – nowe obowiązki przedsiębiorców

Dnia 16 września 2022 roku odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy implementującej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, tzw. dyrektywy cyfrowej (2019/770) i dyrektywy towarowej (2019/771). Celem ustawy ma być polepszenie pozycji konsumentów przy zawieraniu z przedsiębiorcami umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży.

Definicja usługi cyfrowej

Ustawodawca w projekcie ustawy wprowadza definicję „usługi cyfrowej” – jest to:

  • wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  • usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  • inne formy interakcji za pomocą takich danych.

Przykładem usług cyfrowych będą, np. usługi w zakresie chmury danych, hosting plików, udostępniania treści w formie audio lub video (w tym w mediach społecznościowych).

Rękojmia i gwarancja konsumencka

Największe i najbardziej istotne zmiany dotyczą wydłużenia terminów uprawniających konsumentów do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Projekt zakłada:

  • okresu istnienia domniemania, że ujawniona wada istniała w momencie dostarczenia towaru – wydłużenie z 1 roku do 2 lat,
  • okres przedawnienia roszczeń wynikających z rękojmi – wydłużenie z 2 lat do 6 lat,
  • możliwość ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi sprzedawcy rzeczy używanej – obecnie maksymalnie można ograniczyć do 1 roku, projekt ustawy likwiduje tę możliwość.

Poprawki Komisji Gospodarki i Rozwoju

Dnia 28 września 2022 roku projekt ustawy był procedowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju, do najistotniejszych poprawek projekty należą:

  • możliwość odmowy przez przedsiębiorcę naprawy lub wymiany towaru (lub usługi, w tym cyfrowej), jeżeli byłoby to niemożliwe lub wymagało poniesienia nadmiernych kosztów,
  • odrzucono propozycję wydłużenia czasu w jakim ustawia miałaby wejść w życie i aktualny pozostaje termin 14-dniowy.


Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa