Aktualności

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Główne zmiany objęte projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawy AML):

  1. Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji na podstawie ustawy AML. Co do zasady instytucje obowiązane, ich pracownicy oraz inne osoby działające w imieniu i na rzecz instytucji obowiązanych zachowują w tajemnicy fakt przekazania GIIF lub innym właściwym organom informacji określonych w rozdziałach 7 i 8 ustawy AML (SAR/STR reports) oraz informacji o prowadzonych analizach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Obecnie tylko niektóre kategorie instytucji obowiązanych mogą przekazywać powyższe informacje w ramach własnej grupy. Zgodnie z projektem wszystkie kategorie instytucji obowiązanych będą mogły przekazywać w/w informacje w ramach własnej grupy kapitałowej.
  2. Zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  3. Wprowadzenie obowiązku spełniania kryteriów kompetencji (odpowiednie wiedza lub doświadczenie) i reputacji (niekaralność) przez beneficjentów rzeczywistych, osoby prowadzące działalność oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy – a także nałożenie sankcji w sytuacji niespełnienia w/w kryteriów.
  4. Rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.

Obecnie projekt oczekuje na pierwsze czytanie w Sejmie.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa