Aktualności

Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna

Sankcje za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna

W zakresie sprawozdawczości finansowej, zgodnie z obecnymi przepisami pozostającymi w mocy od dnia 1 października 2018 roku zarządy spółek kapitałowych (a więc spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych) mają obowiązek polegający m.in. na:

  1. sporządzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego (to jest co do zasady do 31 marca każdego roku przy założeniu, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym),
  2. złożeniu sprawozdania finansowego do rejestru przedsiębiorców KRS, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia przez wspólników w formie uchwały.

Szerzej obowiązki te opisane zostały w jednym z naszych wcześniejszych artykułów.

Niezłożenie oraz nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS stanowi przestępstwo stypizowane w art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości zagrożone karą grzywny (od 10 do 540 stawek dziennych grzywny, przy czym wysokość jednej stawki może opiewać na kwotę od 10 zł do 2.000 zł) albo karą ograniczenia wolności (od 1 miesiąca do 2 lat).

Zwrócenia uwagi wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – począwszy od dnia 1 października 2018 roku – zarządy spółek kapitałowych co do zasady nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego również do właściwego urzędu skarbowego. Obowiązek taki wprowadzał dotąd art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego było dotąd obarczone sankcją za wykroczenie skarbowe. Obecna zmiana przepisów oznacza, że ewentualne zaniechanie złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego (wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 października 2018 roku) przestało stanowić wykroczenie skarbowe, zgodnie z regułą lex mitior retro agit wyrażoną w art. 2 § 2 KKS.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa