Aktualności

Windykacja należności: Skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Windykacja należności: Skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Zmiana przepisów dotyczących terminów zapłaty w transakcjach handlowych wymusza na przedsiębiorcach weryfikację dotychczasowego sposobu ustalania terminu płatności za świadczone usługi i dostarczane towary. 

  1. termin zapłaty w transakcjach handlowych bez prawa do naliczania odsetek ustawowych - do 30 dni

Kontrahenci chcący uniknąć płacenia odsetek ustawowych od transakcji handlowej w wysokości 5 % powinni ustalić termin zapłaty nie dłuższy niż 30 dni od daty spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (ewentualnie od daty zbadania towaru jeżeli ma ona zastosowanie). W przeciwnym razie, mogą być oni zobowiązani do zapłaty odsetek ustawowych od 31 dnia do dnia wymagalności świadczenia.

Z taką samą sankcją musi liczyć się kontrahent, który nie wyznaczył terminu zapłaty za transakcję handlową, jeżeli zapłata nie nastąpiła w ciągu 30 dni od spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi (ewentualnie od daty zbadania towaru jeżeli ma ona zastosowanie).

Możliwość żądania odsetek ustawowych nie dotyczy sytuacji, w której dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym.

W przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny (za wyjątkiem podmiotów leczniczych) termin 30- dniowy jest maksymalnym dozwolonym terminem zapłaty.

  1. maksymalny termin zapłaty w transakcjach handlowych w przypadku tzw. transakcji asymetrycznych - do 60 dni

W sytuacji gdy w transakcji handlowej po stronie wierzyciela znajduje się średni, mały lub mikroprzedsiębiorca, a jego dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, ustalony przez strony termin zapłaty w transakcji handlowej nie może przekroczyć 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. W przypadku świadczenia pieniężnego spełnianego w częściach, termin 60 dni stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia.

W razie wyznaczenia dłuższego terminu zapłaty, zostanie on z mocy ustawy zastąpiony terminem 60 dniowym, a wierzyciel będzie miał prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokość równej obecnie 11,5 % - od 61 dnia do dnia zapłaty.

  1. maksymalny termin zapłaty w transakcjach handlowych w stosunkach symetrycznych - do 120 dni

Co do zasady w transakcjach handlowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni, chyba że strony w umowie wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Jeżeli jednak strony nie spełnią warunków do zastosowania wydłużonego terminu zapłaty, wierzyciel od 61 dnia, liczonego od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi będzie mógł domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Jeżeli natomiast wyznaczony termin przekracza 120 dni liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, wierzyciel może odstąpić od umowy albo wypowiedzieć umowę. W takim przypadku świadczenia pieniężne przysługujące mu od dłużnika z tytułu już dostarczonych towarów lub wykonanych usług stają się wymagalne w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy. Jeżeli zapłata nie nastąpi w terminie, wierzyciel ma prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 8 dnia od dnia wypowiedzenia umowy.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa