Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Nowelizacja KSH - zmiany w obszarze prawa holdingowego

Spółki i prawo korporacyjne: Nowelizacja KSH -  zmiany w obszarze prawa holdingowego

Sejm rozpoczął obrady nad rządowym projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”). Proponowane zmiany dotyczyć będą przede wszystkim obszarów prawa holdingowego i corporate governance. Nowelizacja przewiduje m.in. upoważnienie spółki dominującej do wydania wiążącego polecenia spółce zależnej, co może stanowić problem w ujęciu praktycznego stosowania prawa.

Nowelizacja stanowi odpowiedź na postulaty środowisk gospodarczych o uszczegółowienie uregulowań prawa holdingowego przez ustawodawcę w ksh, a w szczególności konieczność rozpatrywania przez organy zarządzające interesu grupy spółek. Zarządzanie grupą spółek ma ułatwić spółce dominującej planowane w nowelizacji uprawnienie do wydania wiążącego polecenia kierowanego do spółki zależnej.

Wiążące polecenie spółka dominująca będzie zobowiązana złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, a w jej treści  wskazać przede wszystkim:

  1. opis oczekiwanego działania / zaniechania spółki zależnej.
  2. uzasadnienie polecenia z uwzględnieniem w jaki sposób wpływa to na interes grupy spółek.
  3. spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej.

Do kręgu osób upoważnionych do wydania spółce zależnej wiążącego polecenia należeć będą: zarząd, prokurent lub pełnomocnicy spółki dominującej (w zakresie przysługującego im umocowania).

W przypadku przyjęcia nowelizacji i wejściu nowych regulacji w życie, istnieje ryzyko, że organy zarządzające spółek zależnych zostaną realnie pozbawione wpływu na prowadzenie spraw spółki, za których funkcjonowanie odpowiadają.Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa