Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania podatkowe

Spółki i prawo korporacyjne: Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zobowiązania podatkowe

Przepisy art. 116 § 1-2 ordynacji podatkowej wprowadzają generalną zasadę, że za zaległości podatkowe spółki kapitałowej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, jednakże odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu lub zobowiązania powstałe w czasie pełnienia tych obowiązków (w zakresie art. 52 i art. 52a o.p.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie I SA/Gl 144/20 dokonał wykładni powyższego przepisu stwierdzając, że warunkiem przypisania członkowi zarządu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej jest faktyczne pełnienie funkcji w danym okresie czasu. Nie jest zatem wystarczający fakt samego formalnego powołania członka zarządu do sprawowania tej funkcji.

Powyższe orzeczenie zasługuje na aprobatę, albowiem jest ono korzystne dla osób pełniących formalnie funkcję członka zarządu, które faktycznie nie prowadziły spraw spółki i jej nie reprezentowały np. z powodu długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego, czy wychowawczego.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Counsel

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa