Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Penalizacja niezgłoszenia wniosku o upadłość

Spółki i prawo korporacyjne: Penalizacja niezgłoszenia wniosku o upadłość

Przepis art. 586 k.s.h. stanowi, że kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wykładni powyższego przepisu dokonał ostatnio Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 4 sierpnia
2020 r. (V CSK326/19), w którym stwierdził, że przestępstwo określone w art. 586 k.s.h. jest przestępstwem trwałym, którego strona przedmiotowa polega jedynie na zaniechaniu podjęcia czynności - niezgłoszeniu wniosku o upadłość.

Co istotne, Sąd Najwyższy wskazał, że do znamion tego przestępstwa nie należy skutek w postaci szkody.

Przestępstwo może być popełnione z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa