Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Ukraińska ustawa dotycząca CFC wejdzie w życie później. Jak to wpłynie na ukraiński biznes w Polsce?

Spółki i prawo korporacyjne: Ukraińska ustawa dotycząca CFC wejdzie w życie później. Jak to wpłynie na ukraiński biznes w Polsce?

Wcześniej w naszym wpisie z dnia 23 grudnia 2020 r. informowaliśmy Państwo o nowych zmianach w ustawodawstwie Ukrainy, wprowadzających do obrotu prawnego instytucję kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). Można z nim się zapoznać tutaj.

Nowa ustawa Ukrainy nr 4065 z dnia 17 grudnia 2020 r., która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., przesunęła o rok datę wejścia w życie przepisów Kodeksu Podatkowego Ukrainy dotyczących CFC.

Dla rezydentów Ukrainy, będących wspólnikami w CFC, w tym zarejestrowanych w Polsce, oznacza to, że:

1. Pierwszym okresem, za który konieczne będzie złożenie sprawozdania o CFC będzie 2022 rok. Jednocześnie osoby kontrolujące mają prawo do złożenia sprawozdania za 2022 r. jednocześnie ze złożeniem rocznego zeznania za 2023 r., łączącego dane o skorygowanym dochodzie CFC za 2022 i 2023 r. Tym samym obowiązek składania sprawozdań CFC powstanie, o ile osoba kontrolująca sobie tego zażyczy, dopiero w 2024 roku.

2. Zasady obliczania skorygowanego zysku CFC wchodzą w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.

3. Odpowiedzialność karna i administracyjna w stosunku do podatnika i osób pełniących funkcje kierownicze w strukturze podatnika za naruszenie przepisów Kodeksu Podatkowego Ukrainy w zakresie CFC będzie stosowana dopiero na podstawie wyników sprawozdań za 2022 i 2023 rok.

4. Z całkowitego miesięcznego (rocznego) dochodu podatnika do opodatkowania wyłączone są również:

  • dywidendy, które wcześniej były opodatkowane na poziomie spółki ukraińskiej,
  • dochód w gotówce lub w innej formie majątkowej, które zostały wniesione jako wkład do kapitału zagranicznej osoby prawnej,
  • dochód pieniężny lub inny majątek uzyskiwany przez podatnika - wspólnika zagranicznej osoby prawnej w momencie likwidacji (zawieszenia) zagranicznej osoby prawnej, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  1. postępowanie likwidacyjne (zawieszające) zagranicznego podmiotu prawnego rozpoczęło się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i zakończyło nie później niż 31 grudnia 2021 r.,
  2. podatnik złożył do organu kontroli wraz z zeznaniem podatkowym wniosek w dowolnej formie o zwolnienie tego dochodu z opodatkowania, wskazujący na charakterystykę otrzymanego majątku oraz dane zlikwidowanej (zawieszonej) zagranicznej osoby prawnej, a także dokumenty zawierające informacje o wartości otrzymanego mienia, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym zagranicznej osoby prawnej na dzień podjęcia decyzji o podziale majątku w formie wypłaty wspólnikom w związku z likwidacją (zawieszeniem) zagranicznej osoby prawnej,
  3. zagraniczna osoba prawna została zarejestrowana na podstawie czynności prawnej lub prawa obcego państwa (terytorium) nie później niż 23 maja 2020 r.


Denis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa