Aktualności

Spółki i prawo korporacyjne: Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych zbliżają się wielkimi krokami

Spółki i prawo korporacyjne: Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych zbliżają się wielkimi krokami

Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma wprowadzić ułatwienia dla podmiotów prowadzonych przez organy kolegialne, które z przyczyn technicznych bądź logistycznych mają trudności z wykonywaniem swoich obowiązków. Jest to szczególnie istotne dla członków zarządu spółek, którzy przebywają na stałe poza granicami Polski.

Podpisywanie sprawozdań przez jednego członka zarządu

Należy wskazać, iż obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości podpisywania sprawozdań finansowych przez jednego członka zarządu, w przypadku gdy podmiotem zarządza organ wieloosobowy. Nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje możliwość podpisu sprawozdania tylko przez jednego członka zarządu. Konieczne będzie jednak uzyskanie przez niego od pozostałych członków oświadczeń potwierdzających, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie lub odmowę złożenia takiego oświadczenia. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, osoba ta będzie zobowiązana do sporządzenia pisemnego uzasadnienia odmowy złożenia oświadczenia. Odmowa złożenia oświadczenia będzie traktowana, jako równoznaczna z odmową podpisania sprawozdania finansowego, co oznacza, że będzie musiała zostać uzasadniona. Zarówno oświadczenie, jak i odmowa złożenia oświadczenia (wzorem odmowy podpisu) będą dołączane do sprawozdania finansowego.

Format sprawozdań finansowych

W związku z nowelizacją powołanej ustawy zmianie ulegną także zasady dotyczące formatu sporządzanych sprawozdań finansowych.

Planowana zmiana wskazuje na obowiązek sporządzania przez emitentów sprawozdań finansowych w ujednoliconej formie, co ma skutkować wzrostowi ich użyteczności (jeden format dla sprawozdania finansowego dla różnych celów). Umożliwi to również stosowanie jednolitych formatów w ramach grup kapitałowych, gdzie część podmiotów zależnych nie jest emitentami.

Skutkiem wprowadzanych zmian będzie konieczność przygotowania i złożenia sprawozdań finansowych w formacie:

  • XHTML dla emitentów,
  • XHTML lub inny format przeszukiwalny dla jednostek niebędących emitentami, sporządzającymi sprawozdania finansowe zgodnie z MSR.

W przypadku sprawozdań skonsolidowanych obowiązuje:

  • XHTML przy użyciu języka znaczników Inline XBRL  dla emitentów,
  • XHTML lub inny format przeszukiwalny dla jednostek pozagiełdowych sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, przy czym z możliwością znakowania tych sprawozdań Inline XBRL.

Projekt ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem następujących zapisów, które wejdą w życie z dniem:

  1. 1 stycznia 2022 r. zostanie nałożony obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w określonej formie za rok obrotowy rozpoczynający się 31.12.2020 r., a także dla tych których rok obrotowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r. (dotyczy sprawozdań finansowych rocznych i skonsolidowanych);
  2. 1 czerwca 2022 r. ma zostać dostosowany system teleinformatyczny KRS do przyjmowania nowych formatów składanych dokumentów, tj. sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.


Aleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa