Aktualności

Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów procesowych

Spory sądowe: Od 24 maja 2020 roku wznowiony został bieg terminów procesowych

W dniu 31 marca 2020 roku wstrzymaniu uległy terminy procesowe dotyczące poniższych postępowań:

 1. sądowych,
 2. sądowoadministracyjnych,
 3. egzekucyjnych,
 4. karnych,
 5. karnych skarbowych,
 6. o wykroczenia,
 7. administracyjnych,
 8. postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy ordynacja podatkowa,
 9. kontrolach celno-skarbowych,
 10. postępowaniach o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (dot. rozpatrzenia sprzeciwu od wpisu do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą),
 11.  oraz w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Terminy miały zostać wstrzymane do czasu ogłoszenia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego. Ustawodawca zdecydował jednak, że wznowienie terminów nastąpi wcześniej i uchylił z dniem 16 maja 2020 roku przepis, który przewidywał ich zawieszenie.

Wznowione terminy zaczęły biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji, a więc od 24 maja 2020 roku (ustawa weszła w życie 16 maja 2020 roku, zatem 7-dniowa karencja trwała do 23 maja 2020 roku).

W jaki sposób obliczać bieg wznowionych terminów procesowych?

Jeżeli termin miał rozpocząć bieg po 30 marca 2020 roku, to pierwszym dniem terminu będzie dzień 24 maja 2020 roku. Ponieważ jest to niedziela, koniec terminu liczony w tygodniach również przypadnie na dzień wolny od pracy. W takim przypadku termin upłynie w kolejnym dniu roboczym.

Przykładowo: termin tygodniowy będzie upływał w dniu 1 czerwca 2020 roku, a dwutygodniowy w dniu 8 czerwca 2020 roku.

Jeśli termin rozpoczął bieg przed 31 marca 2020 roku, to od dnia 24 maja 2020 roku biegnie od dalej. Przy obliczaniu terminu uwzględnia się więc tą część, która przypadła przed 31 marca 2020 roku. Termin nie biegnie na nowo! Od terminu należy odjąć dni od jego rozpoczęcia do 31 marca 2020 roku.

Wznowienie przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych

Wraz z uchyleniem zawieszenia terminów wznowione zostało przeprowadzanie rozpraw, jednak z pewnymi modyfikacjami. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, rozprawy i posiedzenia jawne mają odbywać się ona na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Rozprawa lub posiedzenie jawne może odbyć się też w normalnym trybie, jeżeli jej przeprowadzenie nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Jeżeli przeprowadzenie sprawy jest konieczne, jednak mogłoby to wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących a nie można przeprowadzić rozprawy na odległość, zaś jej przeprowadzenie, przewodniczący może zamiast tego zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego. Strony mogą się jednak sprzeciwić jego przeprowadzeniu.

W dalszym ciągu strony i uczestnicy postępowania, którzy nie mogą stawić się do sądu z powodu choroby, zwolnieni są z obowiązku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu usprawiedliwienia niestawiennictwa przed sądem.

Zawieszenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości bez zmian

Uwaga! Cały czas obowiązuje przerwanie biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w okresie obowiązywania stanu epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, 30 - dniowy bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości liczony od dnia powstania stanu niewypłacalności nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa