Aktualności

Spory sądowe: Projektowane zmiany w zakresie odbywania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych

Spory sądowe: Projektowane zmiany w zakresie odbywania rozpraw i posiedzeń w sprawach cywilnych

W dniu 15 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z projektowanym art. 9 nowelizacji, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów Kodeks postępowania cywilnego:

  1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu;
  2. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić rozprawy lub posiedzenia jawnego na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku;
  3. w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego; prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Od przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w sposób przewidziany powyżej w pkt 1 można odstąpić tylko w przypadku, jeżeli rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a odbycie posiedzenia w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Projekt nowelizacji został skierowany do I czytania w Sejmie.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa