Aktualności

Spory sądowe: Tarcza 3.0: Dalsze zmiany w postępowaniach sądowych

Spory sądowe: Tarcza 3.0: Dalsze zmiany w postępowaniach sądowych

Do Sejmu trafił rządowy projekt zmian w tzw. tarczy antykryzysowej. Proponowane rozwiązania w zakresie postępowań sądowych mają łagodzić skutku aktualnego paraliżu spraw spowodowanego epidemią COVID-19. Na podstawie dotychczasowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników postępowań, zawieszono większość terminów sądowych i zniesiono rozprawy w sprawach nie uznanych za pilne.

Tarcza 3.0 wprowadza możliwość wymiany korespondencji w sprawie w formie elektronicznej oraz zdalne odbywanie rozpraw i posiedzeń, które mają pomóc rozwiązać problem przestoju w rozpatrywaniu spraw.

Wnoszenie pism do sądu przez EPUAP

Projekt zakłada możliwość wysyłania i odbierania pism sądowych za pośrednictwem platformy ePUAP - na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.

Strona postępowania może wysłać pismo wraz z załącznikami. Zostanie ono uznane za doręczone w dacie wskazanej w urzędowym poświadczeniu odbioru. Poświadczenie generowane jest automatycznie na stronie ePUAP.

Do pisma wysłanego w ten sposób nie będzie dołączać się odpisów dla uczestników. Jeżeli uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji z sądu w drodze elektronicznej, to sąd sam przekaże odpis pisma w tej sposób. Jeżeli natomiast uczestnik nie wyraził takiej zgody, sąd wydrukuje przesłane pismo wraz z załącznikami i przekaże je uczestnikom postępowania sądowego.

W takim przypadku osoba wnosząca pismo będzie musiała się liczyć z dodatkowymi kosztami za wydruk pisma wraz z załącznikami w wysokości 10 zł za każde 10 stron wydruku.

Otrzymywanie pism z sądu w formie elektronicznej

Sąd będzie mógł również doręczyć pismo w formie elektronicznej, ale tylko jeżeli jego adresat wyrazi na to uprzednio zgodę.

Sąd może dokonywać poręczenia:

  1. za pośrednictwem platformy ePUAP - pod warunkiem że:
  • uczestnik postępowania sam wniósł wcześniej pismo do sądu poprzez ePUAP
  • uczestnik wyraził zgodę na to, by korespondencja z sądu była mu doręczana w tej samej formie,
  1. za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądu - pod warunkiem, że:
  • uczestnik wyraził zgodę na to, by korespondencja z sądu była mu doręczana w ten sposób,
  1. na adres poczty elektronicznej - pod warunkiem, że:
  • uczestnik wyraził zgodę na to, by korespondencja z sądu była mu doręczana w ten sposób,
  • uczestnik przekazał sądowi adres poczty elektronicznej, na które ma być doręczana korespondencja.

Potwierdzenie odbioru

Osoba, która otrzyma pismo w jeden z powyższych sposobów, będzie musiał potwierdzić jego odbiór w terminie 14 dni od próby doręczenia. Dniem doręczenia pisma będzie dzień wskazany w otrzymanym przez sąd potwierdzeniu.

Jeżeli adresat nie potwierdzi odbioru korespondencji, pismo uzna się za doręczone z upływem 14 dni od jego nadania lub zamieszczenia w portalu informacyjnym sądów powszechnych.

Zdalne przeprowadzanie rozpraw i posiedzeń

Sąd będzie mógł przeprowadzić rozprawę lub posiedzenie jawne przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

Wyrok na posiedzeniu niejawnym

Jeżeli w sprawie cywilnej postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd będzie mógł zamknąć rozprawę i wydać wyrok na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron ich stanowisk na piśmie.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa