Aktualności

Spory sądowe: Wykreślenie dłużnika z księgi wieczystej a egzekucja z nieruchomości w świetle uchwały SN z 27 listopada 2020 r.

Spory sądowe: Wykreślenie dłużnika z księgi wieczystej a egzekucja z nieruchomości w świetle uchwały SN z 27 listopada 2020 r.

W dniu 27 listopada 2020 r. Sąd Najwyższy – Izba Cywilna wydał w sprawie o sygn. akt: III CZP 83/19 uchwałę, w której stwierdził, że:

1. Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu własności na rzecz dłużnika w następstwie wyroku uwzględniającego powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, nie skutkuje niedopuszczalnością uprzednio skierowanej do tej nieruchomości egzekucji ze względu na jej przedmiot (art. 824 § 1 pkt 2 KPC). 

2. Właścicielowi nieruchomości niewpisanemu do księgi wieczystej, którego prawo naruszono przez skierowanie egzekucji do tej nieruchomości, przysługuje powództwo o zwolnienie od egzekucji (art. 841 § 1 KPC).

W konsekwencji, jeżeli postępowanie egzekucyjne skierowane jest przeciwko nieruchomości, której własność jest przypisana w księdze wieczystej dłużnikowi, to wykreślenie z księgi wieczystej wpisu własności dłużnika w związku z wyrokiem regulującym stan prawny księgi wieczystej - w toku egzekucji - nie skutkuje z mocy prawa niedopuszczalnością tej egzekucji, jednakże właściciel nieruchomości może wytoczyć pozew o zwolnienie jej od egzekucji.Michał Puk

Prawnik

Michał Puk

Adwokat, Partner

Michał Puk

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa