Aktualności

Złożenie sprawozdania finansowego spółki przez adwokata lub radcę prawnego - nowelizacja ustawy o KRS

W dniu 6 grudnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która m. in. zawiera przepisy nowelizujące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy eliminują lukę prawną, która nie pozwala pełnomocnikom zawodowym (adwokatom, radcom prawnym i prawnikom zagranicznym) na zgłoszenie sprawozdań finansowych swoich mocodawców w Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

Obecny przepis z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS wymaga aby zgłoszenie sprawozdania finansowego składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego było opatrzone podpisem elektronicznym:

- co najmniej jednej osoby, wpisanej jako członek organu uprawnionydo reprezentowania,której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, 

- wspólnika spółki osobowej,

- syndyka lub

- likwidatora.

W przypadku dokonania takiego zgłoszenia przez adwokata lub radcę prawnego musi ono być dodatkowo podpisane przez jedną z wyżej wymienionych osób, co w praktyce wywołało spore zamieszanie, zwłaszcza w przypadku gdy członkami zarządu spółki są cudzoziemcy mieszkający poza Polską i nieposiadający numeru PESEL.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 19e ustawy o KRS, zgłoszenia [sprawozdania finansowego] może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny o ile jest on umocowany oraz pod warunkiem, że Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości ich numer PESEL. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

W chwili obecnej ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. W przypadku jej podpisania nowe przepisy, dotyczące złożenia sprawozdań finansowych, wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 roku.

W kwestiach złożenia sprawozdań finansowych spółek kapitałowych zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.com Tomasz Kopeć

Prawnik

Tomasz Kopeć

Adwokat, Senior Partner

Tomasz Kopeć

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa