Aktualności

Sprawozdanie z płatności podmiotów działających w przemyśle wydobywczym

Sprawozdanie z płatności podmiotów działających w przemyśle wydobywczym

Wraz z końcem 2022 roku rozpoczął się bieg terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych dla większości spółek polskich. W odniesieniu do niektórych podmiotów o szczególnym przedmiocie działalności ustawa o rachunkowości zawiera przepisy nakładające dodatkowe obowiązki sprawozdawcze poza tymi standardowymi. Poniżej znajduje się informacja dotycząca podmiotów działających w przemyśle wydobywczym lub zajmujących się wyrębem lasów pierwotnych i ich szczególnych obowiązkach związanych z zamknięciem roku obrotowego.

Obowiązek złożenia sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

Jednostka działająca w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych sporządza na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Zgodnie z podaną w ustawie definicją, jednostką działającą w przemyśle wydobywczym jest jednostka prowadząca działalność polegającą na eksploracji, poszukiwaniu, odkrywaniu, eksploatacji i wydobywaniu złóż minerałów, ropy, gazu ziemnego lub innych surowców, w ramach określonych rodzajów działalności gospodarczej wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Jednostką zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych jest jednostka prowadząca działalność w zakresie pozyskiwania drewna na obszarach lasów pierwotnych, tj. lasów z gatunkami rodzimymi, gdzie nie istnieją wyraźnie widoczne ślady działalności człowieka, a procesy ekologiczne nie zostały w istotny sposób zaburzone.

Jednak nie każdy taki podmiot jest objęty dodatkowym obowiązkiem sprawozdawczym, a tylko spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, jawne lub komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, które spełniają następujące kryteria:

 1. podmiot należy do podmiotów działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi bez względu na wielkość przychodów lub jest krajową instytucją płatniczą lub instytucją pieniądza elektronicznego (wyczerpująca lista zawarta jest w przepisach ustawy), lub
 2. w roku obrotowym, za który podmiot sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekroczono co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
 1. 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
 2. 170 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
 3. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
  – oraz jeżeli pojedyncza płatność lub suma płatności powiązanych dokonanych przez ten podmiot stanowiła w roku obrotowym co najmniej równowartość kwoty 424 700 zł.

Treść sprawozdania z płatności

Sprawozdanie z płatności powinno zawierać następujące informacje:

 1. łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz administracji publicznej danego państwa, z podziałem na płatności na rzecz odpowiednich szczebli administracji publicznej;
 2. łączną kwotę płatności dokonanych na rzecz odpowiedniego szczebla administracji publicznej danego państwa z podziałem na następujące tytuły:
 1. należności z tytułu produkcji,
 2. podatki pobierane od dochodu, produkcji lub zysków spółek, z wyłączeniem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku od sprzedaży,
 3. tantiemy,
 4. dywidendy,
 5. opłaty koncesyjne oraz premie za odkrycie i produkcję,
 6. opłaty licencyjne, opłaty dzierżawne, opłaty za rozpoczęcie działalności oraz inne świadczenia z tytułu przyznania licencji lub koncesji,
 7. płatności za ulepszenia w zakresie infrastruktury
 1. w przypadku gdy płatności zostały przypisane przez podmiot do określonego projektu – łączną kwotę dokonanych płatności z tytułu poszczególnych projektów wraz z podziałem na tytuły płatności wskazane w akapicie powyżej.

Wyłączenia z obowiązku sprawozdawczego

Podmiot może nie sporządzać sprawozdania z płatności, jeżeli jego jednostka dominująca znajdująca się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z przepisami prawa państwa EOG, któremu podlega, a płatności dokonane przez ten podmiot na rzecz administracji publicznej są uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

Jednostka dominująca może nie sporządzać sprawozdania z płatności, jeżeli sporządza ona skonsolidowane sprawozdanie z płatności, a płatności dokonane przez tę jednostkę dominującą na rzecz administracji publicznej są uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

Ponadto, jednostka dominująca niższego szczebla, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania z płatności, jeżeli jej jednostka dominująca wyższego szczebla mająca siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium EOG sporządza skonsolidowane sprawozdanie z płatności zgodnie z przepisami prawa państwa EOG, któremu podlega, a płatności dokonane przez tę jednostkę dominującą niższego szczebla na rzecz administracji publicznej są uwzględnione w tym skonsolidowanym sprawozdaniu z płatności.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w sprawie wykonania obowiązków sprawozdawczych i sporządzenia dokumentów finansowych: info@dudkowiak.comDenis Ushakov

Prawnik

Denis Ushakov

Senior Counsel

Denis Ushakov

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa