Aktualności

Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO oraz konsultacje EUNB w sprawie de-riskingu

Stanowisko UKNF dotyczące AMLRO oraz konsultacje EUNB w sprawie de-riskingu

Zmiany w Polsce

1 grudnia 2022 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko dotyczące pracownika odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („AMLRO”).

Przywołane stanowisko zawiera dobre praktyki dotyczące wypełniania obowiązków wynikających z polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu związanych z rolą i zadaniami:

  1. AMLRO,
  2. organu zarządzającego lub członka kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („AML/CFT”),
  3. organu nadzorującego.

Stanowisko odnosi się również do polityk (strategii wewnętrznych), systemu kontroli i procedur, o których mowa w art. 8, 45 i 46 dyrektywy 2015/8495, w instytucjach obowiązanych, podlegających nadzorowi KNF (w szczególności krajowych instytucjach płatniczych, małych instytucjach płatniczych, bankach) i  zostało wprowadzone w ślad za wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego („EUNB”) numer EBA/GL/2022/05 z 14 czerwca 2022 roku.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oczekuje, aby podmioty nadzorowane przeprowadziły analizę stopnia dostosowania do wymogów Stanowiska oraz bez zbędnej zwłoki włączyły jego zapisy do praktyki działania odpowiednio zmieniając swoje regulacje wewnętrzne oraz procesy nadzorcze, proporcjonalnie do skali, rodzaju i charakteru działalności.

Zmiany w UE

6 grudnia 2022 roku EUNB rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie nowych wytycznych dotyczących skutecznego zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy zapewnianiu dostępu do usług finansowych. Działania te mają na celu zagwarantowanie, że klientom, zwłaszcza tym najbardziej narażonym (uchodźcy, czy bezdomni), nie odmawia się dostępu do usług finansowych bez uzasadnionej przyczyny. Konsultacje trwają do 6 lutego 2023 r.

Link do stanowiska UKNF:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_AMLRO_80468.pdf

Link do konsultacji EUNB:

https://www.eba.europa.eu/eba-consults-new-guidelines-tackle-de-risking

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa