Aktualności

Taxes: Umowa o współdziałanie wchodzi w życie już 1 lipca 2020 roku

Taxes: Umowa o współdziałanie wchodzi w życie już 1 lipca 2020 roku

Umowa o współdziałanie służy zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem, przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności.  Wniosek taki może złożyć podatnik, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust.1 UPDOP, w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 000 000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku.  Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego.

Podatnik, który zawrze takie porozumienie otrzymuje następujące korzyści:

  • w przypadku złożenia deklaracji lub korekty deklaracji będącej następstwem audytu wstępnego podatnik będzie uprawniony do skorzystania z preferencyjnej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych lub do nienaliczania tych odsetek;
  • preferencja w zakresie naliczania odsetek za zwłokę odnosi się do wszystkich okresów, nieobjętych przedawnieniem na dzień otrzymania zalecenia, jeżeli stwierdzona w wyniku audytu wstępnego nieprawidłowość występowała również w latach poprzedzających audyt podatkowy;
  • dla podatników jako korzystających wyłączony jest obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) innych niż schematy podatkowe transgraniczne;
  • w przypadku spraw o ustalenie cen transferowych (APA) oraz braku zasadności stosowania przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (opinii zabezpieczającej), opłaty za uzyskanie porozumienia będą 50 proc. niższe w porównaniu do opłat, które musieliby wnieść podatnicy, którzy nie są stroną umowy o współdziałanie;
  • wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy o współdziałanie będzie przesłanką uznania dobrej wiary przy dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych.

Procedura podpisywania umowy jest dość długa i generalnie składa się z następujących etapów:

  1. Stworzenie przez podatnika Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowej (RWNP)
  2. Niezależny audyt funkcji podatkowej (sporządzony przez tylko i wyłącznie doradcę podatkowego lub biegłego rewidenta)
  3. Wstępny audyt podatkowy przeprowadzany przez KAS
  4. Wydanie opinii pozytywnej przez KAS
  5. Podpisanie umowy


Mieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa