Aktualności

TSUE: Obowiązek podatkowy w VAT powstaje również w momencie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego

TSUE: Obowiązek podatkowy w VAT powstaje również w momencie podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego

2 maja 2019 roku TSUE w sprawie C-224/18 „Budimex” stwierdził, że Dyrektywa 2006/112/WE nie sprzeciwia się temu, by w przypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem, za formalny odbiór tej usługi może być uważany moment, w którym usługa ta została wykonana,  jeżeli: po pierwsze, formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie odzwierciedlającej rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie, w której usługa jest wykonywana i, po drugie, formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.

Jest wysoce prawdopodobne, że wyrok ten okaże się przełomowy dla powstania obowiązku podatkowego w przypadku odbioru niektórych prac budowlanych. Należy przy tym zwrócić uwagę że obowiązująca interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz.31), stanowi jednoznacznie, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich część są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi), a więc jednoznacznie pomija możliwość uzależnienia powstania obowiązku podatkowego od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Ministerstwo Finansów w Komunikacie z 31 maja 2019 roku stwierdziło, że planuje przedstawić stanowisko do tego zagadnienia po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tym niemniej, w ocenie Ministerstwa, ww. interpretacja ogólna umożliwia realizację wytycznych z opisywanego wyroku. Wydaje się więc, że kluczowy w tej materii będzie wyrok NSA.

Wyrok TSUE C-224/18 „Budimex” pozwala na umożliwienie uzależnienia odbioru prac, a więc powstania obowiązku podatkowego od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Jednakże, w tej materii niezwykle istotny będzie wyrok NSA oraz późniejsze stanowisko MFMieszko Łukaszewicz

Prawnik

Mieszko Łukaszewicz

Doradca podatkowy, Counsel

Mieszko Łukaszewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa