Aktualności

Uchwała KNF w sprawie oceny rękojmi osób zarządzających i udziałowców polskich podmiotów nadzorowanych które posiadają powiązania z Rosją i Białorusią

Uchwała KNF w sprawie oceny rękojmi osób zarządzających i udziałowców polskich podmiotów nadzorowanych które posiadają powiązania z Rosją i Białorusią

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała podjętą w dniu 14 kwietnia 2022 roku uchwałę dotyczącą okoliczności istotnych dla oceny rękojmi w sprawach z zakresu rynku finansowego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Organ nadzoru wskazuje, że wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy, co może wpłynąć na odmowę udzielenia zezwolenia lub jego cofnięcie.

Rękojmia prawidłowego prowadzenia działalności

Podmioty świadczące usługi finansowe w Polsce, takie jak banki, krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, SKOKi, firmy inwestycyjne, w tym domy maklerskie, czy biura usług płatniczych przed dopuszczeniem ich do działalności operacyjnej na rynku finansowym, a także w jej trakcie, oceniane są m.in. pod względem dawania rękojmi bieżącej i perspektywicznej stabilności. W szczególności Komisja Nadzoru Finansowego ocenia osoby zarządzające powyższymi instytucjami oraz udziałowców, którzy wywierają kluczowy wpływ na działalność takich instytucji.

Powiązania z Rosją i Białorusią

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśliła, iż w związku z tym, że Federację Rosyjską i Republikę Białorusi uznano za państwa działające w sprzeczności z podstawowymi regułami praworządności, prawami człowieka, wartościami demokratycznymi i zasadami prawa międzynarodowego, to podmioty i osoby pochodzące z tych krajów nie mogą będą traktowane jako wiarygodne i budzące zaufanie.

Organ uchwalił, iż wszelkie powiązania podmiotu licencjonowanego, jego znaczących udziałowców oraz osób nim zarządzających z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi w postaci pochodzenia (obywatelstwa) z tych państw, koncentrowania w tych państwach swojej aktywności społecznej, zawodowej czy biznesowej lub bliskich powiązań osobistych lub biznesowych z podmiotami koncentrującymi tam swoją aktywność, Komisja Nadzoru Finansowego traktuje i traktować będzie jako istotną wątpliwość co do tego, że działalność podmiotu licencjonowanego będzie prowadzona w sposób prawidłowy – praworządny, uczciwy, transparentny, ostrożny i stabilny. W konsekwencji istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w postępowaniach licencyjnych lub autoryzacyjnych, w których rękojmia prawidłowego prowadzenia działalności stanowi wymóg dopuszczenia do rynku usług finansowych i funkcjonowania na tym rynku lub zarządzania podmiotem działającym na tym rynku, wymóg ten, w stosunku do podmiotów posiadających tego typu powiązania, będzie uznawany za niespełniony.

Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego dostępna jest na stronie internetowej podanej poniżej:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Uchwa%C5%82a_111_2022_77789.pdf

Pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z naszą Kancelarią

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zapytania można kierować: info@dudkowiak.comAleksandra Walas

Prawnik

Aleksandra Walas

Aplikant radcowski

Aleksandra Walas

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa