Aktualności

Nieruchomości: Ulga mieszkaniowa – najnowsze orzecznictwo korzystne dla podatników

Nieruchomości: Ulga mieszkaniowa – najnowsze orzecznictwo korzystne dla podatników

Pod koniec 2019 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz Naczelny Sąd Administracyjny orzekły na korzyść podatników w istotnych sprawach dotyczących stosowania ulgi mieszkaniowej.

Zbycie nieruchomości nie pozbawia ulgi mieszkaniowej

Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną z dnia 5 grudnia 2019 roku nr 0114-KDIP3-2.4011.493.2019.2.LS,
w której stanął na stanowisku, zgodnie z którym podatnik zachowuje prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe, czyli wydatkowanego zgodnie z celami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. ulga mieszkaniowa) m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego, w przypadku późniejszego zbycia lokalu w formie umowy darowizny.

Zdaniem Dyrektora KIS ustawa o PIT nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością nabytą na własne cele mieszkaniowe, nie określa również minimalnego okresu, po upływie którego podatnik może przenieść prawo własności nieruchomości, przy nabyciu której zastosowano ulgę mieszkaniową. Dla zastosowania ulgi mieszkaniowej istotne znaczenie ma jedynie to, aby podatnik faktycznie wykorzystywał nabytą nieruchomość dla realizacji celu mieszkaniowego.

Oznacza to, że podatnik ma prawo do rozporządzania nieruchomością (lokalem mieszkalnym) w sposób nieograniczony, tzn. może ją darować i czynność ta nie spowoduje utraty ulgi mieszkaniowej, gdyż przepisy nie przewidują utraty prawa do tej ulgi, w przypadku zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) nabytej uprzednio na własne cele mieszkaniowe.

Zakup nowego mieszkania przed sprzedażą poprzedniego

W innej ze spraw Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 roku, sygn. II FSK 3933/17 ostatecznie rozstrzygnął spór podatnika z Ministrem Finansów dotyczący możliwości zastosowania ulgi mieszkaniowej w sytuacji, gdy środki przeznaczone na zakup nowego mieszkania podatnik otrzymał tytułem zapłaty ceny sprzedaży dotychczasowego mieszkania jeszcze przed zawarciem umowy sprzedaży przenoszącej własność mieszkania, a więc przed definitywnym zbyciem dotychczasowego mieszkania.

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wcześniejsze, korzystne dla podatnika stanowisko wyrażone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 20 lipca 2017 roku, sygn. I SA/Kr 493/17. Sądy Administracyjne uznały, że podatnik ma prawo skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet jeżeli dochód uzyskany ze sprzedaży dotychczasowej nieruchomości jest wydatkowany w całości przed definitywnym przeniesieniem jej własności na nabywcę. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli podatnik przeznaczy na zakup nowego mieszkania środki otrzymane tytułem otrzymanej zaliczki lub zadatku na mocy umowy przedwstępnej sprzedaży dotychczasowego mieszkania. W praktyce umożliwia to podatnikom swobodne korzystanie z ulgi mieszkaniowej przy transakcjach wiązanych, w których cena zakupu nowego mieszkania jest pokrywana z przedpłat otrzymanych przed podatnika przy sprzedaży poprzedniej nieruchomości wykorzystywanej do celów mieszkaniowych. Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa