Aktualności

Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji uregulowana jest w Kodeksie cywilnym Poprzez umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w terminie umówionym, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe jeśli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek takiego świadczenia.

Strony umowy

Stronami umowy kontraktacji są producent rolny (rolnik, ogrodnik, hodowca) oraz kontraktujący (przedsiębiorca prowadzący działalność przetwórczą). Przez producenta rolnego rozumie się także grupę producentów rolnych lub ich związek.

Świadczenie dodatkowe

W celu prawidłowego wykonania umowy kontraktacji, może ona nakładać na odbiorcę produktów obowiązek świadczenia dodatkowego. Świadczenie dodatkowe może polegać na:

  • zapewnieniu producentowi możliwości nabycia określonych środków produkcji (np. maszyn) lub uzyskania pomocy finansowej,
  • zapewnieniu pomocy agrotechnicznej i zootechnicznej,
  • premiach pieniężnych,
  • premiach rzeczowych.

Zawarcie i wykonanie umowy kontraktacji

Umowa kontraktacji powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy przez producenta rolnego. Wykonanie umowy powinno nastąpić w miejscu wytworzenia produktów. Niemniej jednak, strony mogą umówić się inaczej w tym zakresie, np. zobowiązać producenta do dostarczenia produktów do określonego w umowie miejsca.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa