Aktualności

Umowa przedwstępna

Jest to specyficzny rodzaj umowy prawa cywilnego, w której jedna ze stron lub obie oficjalnie zobowiązują się do zawarcia w przyszłości pewnej oznaczonej umowy – umowy przyrzeczonej. Umowa przedwstępna zawierana jest przede wszystkim w sytuacjach, kiedy strony doń przystępujące z różnych przyczyn nie są jeszcze gotowe do zawarcia umowy definitywnej (przyrzeczonej), ale chcą prawnie zagwarantować sobie jej zawarcie w przyszłości.

Elementy umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna dla swej ważności i egzekwowalności powinna określać najistotniejsze elementy umowy przyrzeczonej. W jej treści zatem powinny zostać określone strony przystępujące do umowy oraz zakres i rodzaj wzajemnych świadczeń do jakich zobowiązują się one względem siebie. W przypadku umów sprzedaży będzie to przede wszystkim przedmiot sprzedaży oraz jego cena. Umowa przedwstępna może zawierać także postanowienia dotyczące sposobu płatności i zabezpieczenia na wypadek odmowy zawarcia umowy przyrzeczonej przez którąkolwiek ze stron, w tym kwestie odpowiedzialności majątkowej.

Termin

Umowa przedwstępna powinna także określać termin w jakim zawarta ma zostać umowa przyrzeczona. Jeśli nie został on przez strony sprecyzowany, obie mogą wyznaczyć za pomocą stosownego oświadczenia. Niemniej jednak, po upływie roku od zawarcia umowy przedwstępnej strony nie mogą już żądać zawarcia umowy przyrzeczonej jeśli w tym czasie nie został wyznaczony żaden termin.

Forma

Umowa przedwstępna powinna być zawarta w tej samej formie, jaka jest wymagana dla ważności umowy przyrzeczonej. Jeśli bowiem jedna ze stron pomimo zawarcia umowy przedwstępnej nie będzie chciała zawrzeć umowy przyrzeczonej, wtedy druga strona skutecznie może domagać się jej zawarcia w trybie procesowym. Jeśli jednak umowa przedwstępna nie została zawarta z zachowaniem formy przewidzianej dla umowy przyrzeczonej, wtedy strona traci uprawnienie do dochodzenia jej zawarcia i musi zadowolić się jedynie roszczeniem o naprawienie szkody jaką poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej.

Powyższe uwagi co do formy umowy przedwstępnej są niezwykle ważne w obrocie nieruchomościami, gdzie do skutecznego zawarcia umowy przyrzeczonej wymagalna jest forma aktu notarialnego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa