Aktualności

Umowy i transakcje handlowe: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w planach rządu

Umowy i transakcje handlowe: Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w planach rządu

Tytułem przypomnienia, wprowadzone w 2019 roku rozwiązania miały na celu ochronę mniejszych przedsiębiorstw przed zatorami płatniczymi, które potrafiły sparaliżować działalność firm i doprowadzić je do upadłości.  Do najważniejszych należało skrócenie terminów zapłaty, wprowadzenie uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw powodujących największe zatory oraz zobowiązanie największych firm do raportowania swoich praktyk płatniczych.

To właśnie ten ostatni obowiązek był przedmiotem największej krytyki ze strony uczestników rynku ze względu na skomplikowaną i niejasną procedurę. Jak wskazuje autor projektu w podsumowaniu opublikowanym na stronach rządowych, planuje się:

  • zmianę sposobu sprawozdawania świadczeń spełnionych i otrzymanych,
  • wyłączenie niektórych rodzajów transakcji z obowiązku sprawozdawczego, w tym m.in. zwolnienie spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych z tego obowiązku,
  • uregulowanie wprost w ustawie kursu walutowego, po którym należy przeliczać wartości świadczeń pieniężnych wyrażonych w walucie,
  • dookreślenie z jaką dokładnością należy wykazywać wartość świadczeń i udziałów.

Co istotne, według założeń nowelizacji, planuje się rozszerzenie obowiązku składania oświadczenia o swoim statusie na wszystkich dużych przedsiębiorców. Obecnie tylko duzi przedsiębiorcy będący dłużnikami mają obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o swoim statusie. Jak podnosi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pod którego pieczą powstaje projekt, obecnie dochodzi do sytuacji kiedy ich duzi kontrahenci zatajają swój status, żeby móc korzystać z uprawnień przewidzianych w ustawie dla MŚP. Zmiana ma na celu uzdrowienie tej sytuacji. Ponadto proponuje się, aby oświadczenie było składane raz w danej relacji biznesowej, a aktualizacja byłaby wymagana w przypadku zmiany statusu - zgodnie z obowiązującymi przepisami oświadczenie składa się w przypadku każdej transakcji handlowej. Nowela przewiduje również zwiększenie efektywności prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Sam projekt nie został jeszcze opublikowany, ale według planów rządowych ma zostać przyjęty jeszcze przed końcem roku.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa