Aktualności

Umowy i transakcje handlowe: Umowa z rolnikiem – na co zwrócić uwagę?

Umowy i transakcje handlowe: Umowa z rolnikiem – na co zwrócić uwagę?

Rolnik – przedsiębiorca czy konsument?

W przypadku zawierania umów z rolnikiem, co do zasady będą oni działali jako przedsiębiorcy. Jedynie wyjątkowo, gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne tylko na swoje potrzeby, powinien być traktowany jak konsument.

W treści umowy, w celu uniknięcia wątpliwości warto wskazać, w jakim charakterze działa rolnik. Prawo przyznaje konsumentom szerszą ochronę niż innym kontrahentom, co wymaga dostosowania zapisów umowy, w tym ich weryfikacji pod kątem niedozwolonych klauzul umownych. Konsumentom przysługują również dłuższe terminy przedawnienia roszczeń, a przedsiębiorca pozywający konsumenta ma ograniczone możliwości wyboru sądu, przed którym będzie toczyć się sprawa.

Dodatkowo, w przypadku konsumentów korzystanie z części zabezpieczeń wierzytelności wynikających z umów np. weksla in blanco może być mniej skuteczne ponieważ wydanie nakazu zapłaty przeciwko konsumentowi będzie wymagało ustalenia przez sąd, że umowa, z której wynika dochodzone roszczenie nie zawiera niedozwolonych klauzul  umownych.

Rozszerzona ochrona przedsiębiorcy

Rolnicy będący przedsiębiorcami, mogą w ograniczonym zakresie korzystać z ochrony przysługującej konsumentom, jeżeli zawierają umowę, która nie ma dla nich zawodowego charakteru. Ochrona obejmuje zakaz stosowania niedozwolonych klauzul umownych, przyznanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa oraz szersze uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zakupionej rzeczy.

Danych rolnika nie znajdziemy w CEIDG

Działalność rolnicza osób fizycznych nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców (CEIDG). Rejestr ten zawiera aktualne informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą, w tym o ich adresie i adresie do doręczeń.

Z tego powodu zawierając umowę z rolnikiem, warto zadbać o zamieszczenie w niej pełnych danych kontrahenta (w tym danych identyfikacyjnych i danych adresowych) i zobowiązać go do informowania o ich każdorazowej zmianie.

W przeciwnym razie, w razie sporu z rolnikiem, dochodzenie należności na drodze sądowej może być utrudnione.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa