Aktualności

Urlop na żądanie a zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Urlop na żądanie a zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła do Kodeksu pracy nowelizacja „work-life balance”, która wprowadziła m. in. tzw. urlop z powodu siły wyższej. Wiele osób zadaje sobie pytanie – co w takim razie z urlopem na żądanie, który też przysługuje w nieprzewidzianych okolicznościach. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy mają problem z rozróżnieniem tych dwóch instytucji. Czym tak właściwie jest urlop z powodu siły wyższej i po co został wprowadzony? Który urlop lepiej wykorzystać w nagłych sytuacjach? Wszelkie wątpliwości wyjaśniamy w niniejszym artykule.

Urlop na żądanie

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego w wymiarze 4 dni w ciągu roku kalendarzowego, która może zostać przez pracownika wykorzystana bez wcześniejszego składania wniosku. Oznacza to, że pracownik może nawet w ten sam dzień poinformować pracodawcę, że nie przyjdzie do pracy i że chciałby skorzystać z urlopu na żądanie. Pracownik nie musi tłumaczyć pracodawcy dlaczego korzysta z takiego urlopu, powinien jednak poinformować pracodawcę o swojej nieobecności przed rozpoczęciem pracy w danym dniu. Urlop na żądanie wlicza się do 20 lub 26 dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie jest w 100 % płatny – tak jak pozostała część urlopu wypoczynkowego. Pracodawca co do zasady powinien udzielić urlopu na żądanie. Odmowa udzielenia urlopu może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach (np. uzasadnionych organizacją pracy). 

„Urlop” z powodu siły wyższej

Choć potocznie nazywa się go urlopem, zgodnie z przepisami jest to tak naprawdę zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Takie zwolnienie przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) w ciągu roku i nie wlicza się do wymiaru urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że można je wykorzystać poza 20 lub 26 dniami urlopu. Zwolnienie to nie ma nic wspólnego z urlopem na żądanie, co oznacza, że jego wykorzystanie nie zabiera pracownikowi możliwości skorzystania w innym czasie z urlopu na żądanie.

Zwolnienie to może być wykorzystane wyłącznie z powodu działania sił wyższych – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, kiedy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. Żądanie wykorzystania takiego zwolnienia może być zgłoszone najpóźniej w dniu jego wykorzystania. Przepisy nie określają jednak, czy pracownik musi zgłosić taki wniosek przed rozpoczęciem pracy. Pracownik swój wniosek uzasadnić – przynajmniej wskazując, iż zachodzi pilna sprawa rodzinna. Istnieją jednak poważne wątpliwości, czy pracodawca może żądać bardziej szczegółowego wyjaśnienia od pracownika – wiązałoby się to bowiem z przetwarzaniem danych osób trzecich, które pracownikami nie są. Należy więc przyjąć, iż samo wskazanie, że zachodzi sytuacja o której mowa w przepisie, jest już wystarczającym uzasadnieniem. W przypadku takiego uzasadnienia – pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia.

Pracownik za okres tego zwolnienia zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia.

Zestawienie różnic

Wobec powyższego, najważniejsze różnice pomiędzy urlopem na żądanie a zwolnieniem z powodu siły wyższej przedstawiają się następująco:

 

URLOP NA ŻĄDANIE

ZWOLNIENIE – SIŁA WYŻSZA

WYMIAR

4 dni w ciągu roku pobierane z wymiaru urlopu wypoczynkowego

2 dni lub 16 godzin – proporcjonalnie mniejszy dla pracowników zatrudnionych na część etatu

PRAWO DO WYNAGRODZENIA

prawo do 100 % wynagrodzenia za cały okres urlopu

prawo do 50 % wynagrodzenia za cały okres urlopu

INFORMOWANIE PRACODAWCY

pracownik musi poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu jego wykorzystania, przed rozpoczęciem wykonywania pracy

wniosek o zwolnienie powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu jego wykorzystania

OBOWIĄZEK PODANIA PRZYCZYNY

NIE – pracownik nie musi wyjaśniać przyczyn wykorzystania urlopu na żądanie

TAK – pracownik powinien wskazać, że korzysta ze zwolnienia z uwagi na pilne sprawy rodzinne spowodowane wypadkiem lub chorobą

OBOWIĄZEK UDZIELENIA URLOPU PRZEZ PRACODAWCĘ

TAK – choć w wyjątkowych przypadkach pracodawca może odmówić jego udzielenia

TAK – przy założeniu, że pracownik wskaże właściwą przyczynę

CEL URLOPU

wypoczynek (np. w przypadku nieprzewidzianego pogorszenia samopoczucia)

zapewnienie pomocy lub opieki osobie najbliższej z uwagi na wypadek lub chorobę

Z powyższego wynika, że choć oba urlopy są do siebie podobne, to nie mają zastosowania w tych samych sytuacjach. Może zdarzyć się jednak, że pracownik, chcąc otrzymać całość wynagrodzenia, zamiast skorzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej pracownik weźmie urlop na żądanie – urlopu tego nie trzeba bowiem uzasadniać.

W przypadku bardziej szczegółowych pytań w zakresie urlopów oraz ich rozliczania, a także innych zmian w Kodeksie pracy zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z działu prawa pracy naszej Kancelarii pod adresem: info@dudkowiak.comJoanna Kowal

Prawnik

Joanna Kowal

Adwokat, Counsel

Joanna Kowal

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa