Aktualności

Usługi płatnicze: Tarcza antykryzysowa a obowiązki dostawców usług płatniczych względem NBP i KNF

Usługi płatnicze: Tarcza antykryzysowa a obowiązki dostawców usług płatniczych względem NBP i KNF

Informujemy, że obowiązują już rozporządzenia wydane na podstawie art. 15zzg ust. 1 i 2 oraz art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568) zwanej „tarczą antykryzysową”.

NBP

 1. USTAWA O USŁUGACH PŁATNICZYCH. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) acquirerzy (art. 14a ust. 2 ustawy o usługach płatniczych), wydawcy instrumentów płatniczych (art. 14b ust. 3 ustawy o usługach płatniczych) i wydawcy pieniądza elektronicznego (art. 14c ust. 3 ustawy o usługach płatniczych) mają teraz czas do 14 maja 2020 r. na przekazywanie do Narodowego Banku Polskiego informacji kwartalnych na temat skali działalności. W normalnym toku czynności informacje te musiałyby zostać przekazane do 30 kwietnia 2020 r. 

  Z kolei zgodnie do 31 maja 2020 r. przedłużeniu uległ termin na złożenie do NBP kwartalnych informacji na temat skali prowadzonej działalności przez organizację płatniczą, o którym mowa w art. 132zq ust. 1 i 3 ustawy o usługach płatniczych. Prosimy pamiętać o dochowaniu przedłużonych terminów sprawozdań do NBP. Przypominamy, że za nieudzielenie NBP wymaganych informacji grozi grzywna do 1 000 000 zł (art. 153 a ustawy o usługach płatniczych).
   
 2. PRAWO DEWIZOWE. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdań przedłużeniu uległy terminy składania do NBP danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej o jakich mowa w rozporządzeniu wykonawczym do art. 30 ust. 3 prawa dewizowego, (które w poszczególnych przypadkach mogą dotyczyć także dostawców usług płatniczych) m.in. dla:
  a) rezydentów wykazujących łączną kwotę aktywów i pasywów powyżej 300 milionów złotych (określonych w rozporządzeniu)
  - za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. o 14 dni zaś za marzec - do 4 maja 2020 r.
  b) osób fizycznych posiadających aktywa lub pasywa niezwiązane z działalnością gospodarczą określone w formularzach, do rozporządzenia, i których łączna kwota na koniec roku przekracza 7 mln złotych oraz rezydentów wykazujących łączną kwotę aktywów i pasywów powyżej 10 ale poniżej 300 milionów złotych a także rezydentów i przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową o jakich mowa w § 8-10 rozporządzenia do art. 30. ust. 3 prawa dewizowego
  - za I i II kwartał 2020 r. o 14 dni, przy czym dla przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową za I kwartał – do 30 kwietnia 2020 r.

Na marginesie wskazujemy, że przedłużeniu uległy także terminy sprawozdawcze dla wskazanych w rozporządzeniu jednostek sektora finansów publicznych i firm inwestycyjnych.

KNF

 1. Zgodnie z art. 31za tarczy antykryzysowej bieg terminów do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego czynności, w tym czynności nadzorczych, terminów załatwiania spraw oraz terminów przewidzianych do wydania decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie albo wniesienia sprzeciwu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że KNF wyda decyzję załatwiającą sprawę, dokona czynności, wyda decyzję lub postanowienie kończące postępowanie w sprawie albo wniesie sprzeciw. W zakresie nieuregulowanym stosuje się art. 15zzs tarczy antykryzysowej. Przepis ten stanowi ogólną regulację dotyczącą nierozpoczęcia lub zawieszenia biegu terminów w poszczególnych postępowaniach. Zasada ta znajduje zastosowanie także do terminu przedawnienia karalności administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez KNF, o jakim mowa w art. 189g § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Wiemy już także, że przedłużeniu do dnia 31 maja 2020 r. uległ termin dokonywania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego przypadające na miesiąc kwiecień 2020 r.  (§ 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r.) Dodajmy, że terminy wnoszenia opłat dla instytucji płatniczych na razie nie uległy przedłużeniu.

W odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Kancelarię, czy wydłużeniu ulegają także terminy sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych odpisał, że ze względu na obiektywnie trudną sytuację ogółu rynku finansowego, KNF będzie uwzględniała uzasadnione opóźnienia w wypełnianiu przez instytucje płatnicze i inne instytucje rynku usług płatniczych obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych.

W razie dodatkowych pytań dotyczących tych problemów, zachęcamy do kontaktu.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa