Aktualności

Usługi płatnicze: Terminy sprawozdawcze dla dostawców usług płatniczych przedłużone w związku z COVID-19, ale jeszcze nie wszystkie!

Usługi płatnicze: Terminy sprawozdawcze dla dostawców usług płatniczych przedłużone w związku z COVID-19, ale jeszcze nie wszystkie!

Wydane rozporządzenie wykonawcze z dnia 31 marca br. przedłuża na razie wyłącznie terminy o jakich mowa w ustawie o rachunkowości. Przede wszystkim, o 2 miesiące przedłużono terminy dla dostawców usług płatniczych na: sporządzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej i sprawozdań z działalności. Odpowiedniemu przedłużeniu (o 2 miesiące w przypadku terminów miesięcznych, a o 60 dni w przypadku terminów dziennych) uległy też terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz ostateczny termin inwentaryzacji składników aktywów za rok obrotowy.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 15zzh ust. 1 „tarczy antykryzysowej”. Wciąż czekamy na rozporządzenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, na podstawie art. 15zzg ust. 1 pkt 1 „tarczy”, które przedłużyłoby terminy o jakich mowa w ustawie o usługach płatniczych. Nie wydaje się, by do tego czasu „kołem ratunkowym” dla providerów usług płatniczych mógł być art. Art. 15zzr ust. 1 pkt 6 tarczy, który zawiesza bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów na wykonanie przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju. Zasadniczo, w przypadku dostawców usług płatniczych będących spółkami kapitałowymi prawa handlowego, ich ustrój reguluje Kodeks spółek handlowych, a nie ustawa o usługach płatniczych. Chociaż nie można jednoznacznie przesądzić, że przepis ten nie znajdzie zastosowania, lepiej nie liczyć na jego przychylną interpretację, lecz wyczekiwać dodatkowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat praw i obowiązków, jakie wynikają dla Ciebie z „tarczy antykryzysowej”? Skontaktuj się z nami.Piotr Glapiński

Prawnik

Piotr Glapiński

Radca prawny, Counsel

Piotr Glapiński

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa