Aktualności

Ustawa o cenach prądu

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o cenach prądu).

Zgodnie ww. aktem prawnym przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną, które po dniu 30 czerwca 2018 r. zawarły umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowe z ceną wyższą niż określona w umowie obowiązującej przed tym dniem lub wyższą niż wskazana w cenniku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (stosowanym do nowych klientów), są zobligowane do zmiany warunków nowo zawartej umowy.

Zmiana warunków umowy ma dotyczyć obniżenia ceny energii elektrycznej do maksymalnych cen określonych w cenniku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), nie wyższych niż stosowane przez przedsiębiorcę energetycznego do dnia 30 czerwca 2018 r. Zmiana powinna uwzględniać nową stawkę podatku akcyzowego na energię elektryczną, wprowadzoną omawianą ustawą. Dotychczas odbiorcy energii elektrycznej obciążeni byli akcyzą w podstawowej wysokości 20 zł za 1 MWh, od 1 stycznia 2019 r. stawka ta wynosi 5 zł za 1 MWh.

Ustawa wprowadza wysokie kary dla przedsiębiorstw energetycznych, które nie zastosują się do obowiązków nałożonych ustawą (do 5 % przychodu z działalności koncesjonowanej osiągniętego w poprzednim roku podatkowym).

Zmiana warunków umów zawartych po 30 czerwca 2018 r. powinna nastąpić do 1 kwietnia 2019 r., ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa