Aktualności

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r.

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r.

W dniu 18 kwietnia 2019 r. wejdzie w życie ustawa, która ma zdecydowanie skrócić okres oczekiwania Wykonawców na zapłatę za zrealizowane zamówienia publiczne, umowy koncesji i umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Na podstawie ustawy utworzona została platforma do przesyłania faktur w ustrukturyzowanej formie, która zastąpić ma tradycyjną formę faktury.

Platforma jest już gotowa do testowania pod adresem: www.efaktura.gov.pl

Celem ustawy jest doprowadzenie do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, umów koncesji oraz umów o partnerstwie publiczno – prywatnym (dalej zwanych łącznie zamówieniami publicznymi) za pośrednictwem platformy lub systemu teleinformatyczne obsługiwanego przez OpenPEPPOL (www.peppol.eu).

Co do zasady obowiązek stosowania ustawy spoczywa na Zamawiającym, z następującymi wyjątkami:

  1. zamówienia publiczne, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych (pzp), ustawy o umowie koncesji, ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym (ppp) – pod warunkiem, że w dokumentach rozpoczynających o udzielenie zamówienia postępowanie (umowie, ogłoszeniu, SIWZ) wyłączono stosowanie faktur ustrukturyzowanych;
  2. zamówienia publiczne do kwoty 30.000 € - obowiązkowe stosowanie od 1 sierpnia 2019 r. (przed tym dniem Zamawiający ma prawo odmówić stosowania faktur ustrukturyzowanych);
  3. zamówienia publiczne udzielone na podstawie postępowania wszczętego przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 18 kwietnia 2019 r.).

W związku z powyższym przez okres przejściowy Wykonawca powinien przewidywać konieczność wydruku papierowej wersji faktury. Co więcej ustawa nie wyeliminuje całkowicie faktur papierowych, ponieważ z pewnym prawdopodobieństwem niektórzy Zamawiający będą oczekiwali przesyłania tradycyjnych wersji choćby w zamówieniach, do których nie stosuje się ustawy o pzp, umowie koncesji czy ppp. Co istotne, Wykonawca zamówienia nie ma obowiązku wysyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem platformy. Ustawa obciąża jedynie Zamawiającego obowiązkiem przyjmowania takich faktur. Obowiązek ten nie został jednak w żaden sposób usankcjonowany. W razie nieuzasadnionej odmowy przyjęcia faktury ustrukturyzowanej, celem uzyskania zapłaty za wykonane zamówienie, w interesie Wykonawcy będzie zatem nadal wysyłanie faktur tradycyjnych.

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16.04.2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych.Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa