Aktualności

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych weszła w życie

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych weszła w życie

Podstawowe założenia ustawy

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych – tak brzmi pełna nazwa tego aktu prawnego- zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, będących stronami kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie miała możliwość wspólnego zrealizowania inwestycji mieszkaniowej na własne potrzeby.  Ustawa przewiduje także możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Co istotne, realizowanie przedsięwzięć w ramach kooperatywy mieszkaniowej nie ma służyć realizowaniu inwestycji nastawionych na zysk ze sprzedaży powstałych w ramach tego przedsięwzięcia mieszkań. Celem ustawy jest bowiem ułatwienie osobom fizycznym realizacji inwestycji umożliwiających zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jak ustawodawca zachęca do tworzenia kooperatyw mieszkaniowych?

Osoby, pragnące realizować inwestycję w ramach kooperatywy mieszkaniowej mogą liczyć na ustawowe rozwiązania, mające zachęcić do tego rodzaju współpracy.  

Ustawa przewiduje, że rada gminy może podjąć uchwałę o zbyciu nieruchomości należącej do gminnego zasobu nieruchomości członkom kooperatyw mieszkaniowych w drodze sprzedaży w formie przetargu pisemnego ograniczonego. W ramach przetargu, gmina będzie mogła proponować korzystne i preferencyjne warunki, np. rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty, zaliczać na poczet ceny np. wyodrębnione w inwestycji lokale oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Jednocześnie gmina może zastrzec na swoją rzecz prawo odkupu takiej nieruchomości, w razie gdyby nie doszło do realizacji inwestycji mieszkaniowej zgodnie z warunkami przetargu.

Kooperatywa to nie deweloper

Należy pamiętać, że do umowy kooperatywy mieszkaniowej nie mają zastosowania instrumenty ochrony przewidziane w relacjach z podmiotami profesjonalnymi, np. z deweloperami, wskazane w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Nie ma też obowiązku nabywania nieruchomości od gminy celem zrealizowania na niej inwestycji mieszkaniowej. Kooperatywa może nabywać grunty pod inwestycję także na zasadach komercyjnych albo wykorzystać grunty będące własnością członków.

Przypominamy, że specjaliści z działu nieruchomości naszej kancelarii prowadzą wyspecjalizowane doradztwo prawne w zakresie planowania i realizacji inwestycji w nieruchomości.Magdalena Napierała

Prawnik

Magdalena Napierała

Adwokat, Counsel

Magdalena Napierała

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa