Aktualności

Prawo Pracy: Władze Poznania zalecają dyrektorom zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół na dwa tygodnie. Koronawirus a obowiązki pracodawców

Prawo Pracy: Władze Poznania zalecają dyrektorom zamknięcie żłobków, przedszkoli i szkół na dwa tygodnie. Koronawirus a obowiązki pracodawców

Konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem stanowi usprawiedliwiony powód nieobecności w pracy.

Co do zasady, w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły pracownikowi będącemu rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do lat 8 przysługuje zasiłek opiekuńczy. Dodatkowym warunkiem jest brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez innego członka rodziny. W typowych okolicznościach, zasiłek opiekuńczy jest limitowany i wynosi maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby dzieci.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru zasiłku, a jego wysokość wyliczana jest przez ZUS albo płatnika składek. Co istotne, jeśli rodzice lub opiekunowie chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, u płatnika składek muszą złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (druk ZAS-36) oraz wniosek o zasiłek (druk Z-15A).

Rodzice i opiekunowie dzieci starszych niż 8-letnie w razie zamknięcia szkoły mogą skorzystać z urlopu na dziecko, który przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w przypadku dzieci do lat 14. Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy na dziecko zachowuje prawo do wynagrodzenia. Przepisy nie precyzują, na ile wcześniej trzeba poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z wolnego

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w życie weszła jednak specustawa-  Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która modyfikuje wyżej opisane zasady i przyznaje pracodawcy i pracownikom nowe uprawnienia:

1) W celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna),

2) W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, w powodu koronawirusa, pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

3) Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przyznawanego na zasadach ogólnych.

4) Prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje także, jeżeli szkoła nie została zamknięta, ale powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny konkretnego dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka, bo oznacza niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki. To też odbywa się na podstawie druku Z-15A.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa