Aktualności

Własność intelektualna: Nowe obowiązki przedsiębiorców dostarczających treści online?

Własność intelektualna: Nowe obowiązki przedsiębiorców dostarczających treści online?

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarekomendował Trybunałowi orzeczenie, iż art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (tak zwanej dyrektywy autorskiej) jest zgodny z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. Tym samym rzecznik zaproponował, aby TSUE odrzucił wniesioną przez Polską skargę w sprawie o sygn. C-401/19.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 17 dyrektywy autorskiej, dostawcy usług udostępniania treści online, odpowiedzialni są za każdym razem, gdy utwór lub przedmiot objęty ochroną jest niezgodnie z prawem umieszczany online w ich usługach. Jak podniosła w swojej skardze Polska, przepis ten godzi w istotę prawa do wolności wypowiedzi, której gwarancją jest art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prewencyjny nadzór nad dostawcą usług udostępniania treści online uderza zdaniem Polski w owo prawo jako takie.  

Jak wskazał rzecznik generalny TSUE, zaskarżone przez Polskę przepisy faktycznie ingerują w wolność wypowiedzi użytkowników usług udostępniania treści online, jednak w zakresie dopuszczalnym na mocy Karty Praw podstawowych.. Zdaniem rzecznika, przepisy unijne mogą nakładać na pośredników online obowiązek kontroli niektórych udostępnianych informacji. Jak jednak również wskazano, nie można zobowiązywać dostawców usług udostępniania treści do wyszukiwania wśród nich jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem.

Jeśli ostateczny werdykt podzieli poglądy wyrażone w opinii rzecznika, to doprowadzi to  do zwiększenia zakresu obowiązków spoczywających na dostawcach usług udostępniania treści online. De facto, aby zapobiec swojej potencjalnej odpowiedzialności  w sytuacji publicznego udostępniania za pomocą ich platform utworów nieobjętych zezwoleniem, będą oni zobowiązani do wprowadzenia istotnych zabezpieczeń celem kontroli treści utworów (bardziej sformalizowanych regulaminów) czy narzędzi automatycznego filtrowania treści utworów – co w rzeczywistości skutkować może prewencyjną kontrolą wszystkich treści zamieszczanych na portalach internetowych.Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Prawnik

Anna Kwinto

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa