Aktualności

Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

Wideoweryfikacja klienta – KNF zapowiada kontrole podmiotów nadzorowanych

Stanowisko KNF kreując dobre praktyki w zakresie stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uwzględnia zapisy Wytycznych GIIF w sprawie identyfikacji klienta instytucji obowiązanej i weryfikacji jego tożsamości w sytuacji braku jego fizycznej obecności - opublikowanych dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz Komunikatu nr 4 w sprawie korekty Wytycznych.

Zgodnie ze stanowiskiem KNF, wprowadzenie systemu wideoweryfikacji klienta powinno zostać poprzedzone analizą ryzyka oraz opiniowaniem i konsultacjami w aspekcie AML/CFT przez odpowiednie jednostki podmiotów nadzorowanych. Analiza ryzyka obejmować powinna w szczególności: (i) model funkcjonowania usługi wideoweryfikacji, (ii) technologię i wymogi techniczne oraz (iii) mechanizmy kontrolne, w tym obejmujące mityganty zidentyfikowanych ryzyk związanych z prawidłową realizacją procesu on-boardingu klienta.

Mechanizmy kontrolne – mityganty ryzyka związanego z identyfikacją i weryfikacją tożsamości klienta zalecane przez KNF obejmują w szczególności:

  1. posiadanie procedury dotyczącej procesu wideoweryfikacji, obejmującej w szczególności zagadnienia takie jak: (i) określenie ograniczeń nawiązywania relacji z klientem, (ii) wymogi sprzętowe, techniczne i jakościowe po stronie klienta, (iii) określenie wymogów co do otoczenia klienta, (iv) okresowe monitorowanie portfela klientów pozyskanych w ramach wideoweryfikacji, (v) okresową weryfikację procedury, (vi) wymóg archiwizacji zapisów rozmów,
  2. analizę przypadków odmowy nawiązania stosunków gospodarczych przy pomocy wideoweryfikacji,
  3. prowadzenie szkoleń dla pracowników (wideo- i telemarketerów), w tym w zakresie badania autentyczności dokumentów tożsamości,
  4. rozważenie stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego.

Stanowisko KNF ocenić należy jednoznacznie pozytywnie. W szczególności zaś należy zauważyć, że środki proponowane przez KNF są z jednej strony możliwe do zaimplementowania przez podmioty nadzorowane, z drugiej zaś – nie powinny stanowić nadmiernej uciążliwości dla klientów. Nie bez znaczenia pozostaje również przedstawienie przez KNF konkretnych jasnych reguł, co z jednej strony zapewni klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, z drugiej zaś wprowadzi po stronie podmiotów nadzorowanych pewność co do prawa.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi m.in. w zakresie:

  1. projektowania prawnego systemów identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości,
  2. opracowywania procedur wewnętrznych instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym obejmujących procedury systemów wideoweryfikacji.


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa