Aktualności

Większa niezależność instytucji płatniczych w PSD3

Większa niezależność instytucji płatniczych w PSD3

Instytucje płatnicze to pozabankowe podmioty świadczące usługi płatnicze. Na dzień dzisiejszy, instytucje płatnicze nie posiadają bezpośredniego dostępu do systemów płatniczych, czego konsekwencją jest konieczność prowadzenia przez MIPy i KIPy rachunków w bankach. W ten sposób instytucje płatnicze pośrednio mogą korzystać z dobrodziejstw tych systemów, przeprowadzać transakcje i świadczyć usługi płatnicze, są jednak zależne od banków.

Zarys problemu

Dostrzegając ten fakt, na poziomie UE prowadzone są prace mające zrewolucjonizować rynek pod względem dopuszczenia instytucji płatniczych do systemów płatniczych. Jest to jedna ze zmian projektowanych w ramach pakietu regulacyjnego PSD3 – związanego z nowelizacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych i usług związanych z pieniądzem elektronicznym w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywę 98/26/WE i uchylająca dyrektywy (UE) 2015/2366 i 2009/110/WE (PSD2).

Instytucje płatnicze nie stanowią „instytucji” w rozumieniu art. 2 lit. b) dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamknięcia rozliczeń w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych – tylko „instytucje” są dopuszczone do uczestnictwa w systemach płatności. W konsekwencji, uczestnictwo instytucji płatniczych w systemach płatności wskazanych przez państwa członkowskie zgodnie z tą dyrektywą jest faktycznie niemożliwe. Może to utrudniać instytucjom płatniczym skuteczne i konkurencyjne świadczenie pełnego zakresu usług płatniczych na rzecz swoich klientów.

Planowane zmiany

Z tego powodu, planowane jest rozszerzenie definicji „instytucji” i zagwarantowanie instytucjom płatniczym uczestnictwa w systemach płatności na poziomie regulacji unijnych.

Drugim ułatwieniem dla instytucji płatniczych będzie zagwarantowanie im prawa do prowadzenia rachunku w banku centralnym. Jednakże, otwarcie i prowadzenie takiego rachunku uzależnione będzie od uznania tego banku centralnego.

Oczekiwane efekty

Postulowane zmiany mają doprowadzić do ułatwień w funkcjonowaniu instytucji płatniczych, a w dalszej konsekwencji – zwiększenia kokurencyjności na rynku usług płatniczych pomiędzy instytucjami płatniczymi i bankami. Następstwem tego ma być wzrost jakości usług oraz spadek cen usług płatniczych. Ma to też przyspieszyć innowacyjność rynku, gwarantując przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.Alicja Mruczkiewicz

Prawnik

Alicja Mruczkiewicz

Adwokat

Alicja Mruczkiewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa