Aktualności

Windykacja należności: Tarcza 4.0: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Windykacja należności: Tarcza 4.0: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Ostatnia z ustaw w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, wprowadziła możliwość przeprowadzenia przez przedsiębiorców nowego, odformalizowanego typu postępowania restrukturyzacyjnego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma ułatwić i przyspieszyć proces restrukturyzacji przedsiębiorcom niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością - niezależnie od tego, czy przyczyną tego stanu jest epidemia COVID - 19.

Stosowanie nowego trybu restrukturyzacji jest ograniczone w czasie - każdy przedsiębiorca może rozpocząć taką procedurę tylko raz, aż do końca czerwca 2021 roku.

Z jakimi korzyściami wiąże się przeprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

Szybkość postępowania

Wszczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego odbywa się bez udziału sądu. Przedsiębiorca musi tylko podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu), przygotować propozycje układowe i spis wierzytelności, a następnie dokonać obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od momentu ogłoszenia korzysta on z ochrony związanej z wszczęciem postępowania.

O złożonym obwieszczeniu nadzorca układu informuje sąd właściwy do zatwierdzenia układu.

Od czasu obwieszczenia przedsiębiorca ma 4 miesiące na złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie układu. W przeciwnym razie postępowanie umorzy się z mocy prawa.

Zdalne zgromadzenie wierzycieli

Żeby usprawnić proces głosowania nad układem, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli będzie mogło odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (np. w formie telekonferencji).

Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W dalszym ciągu głosy wierzycieli można zbierać również w trybie korespondencyjnym.

Ochrona przed egzekucją

Od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu ograniczeniu podlega możliwość prowadzenia egzekucji co do wierzytelności objętych układem:

  • postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem ulega zawieszeniu z mocy prawa,
  • nie może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej układem,
  • nie można wykonać postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej układem.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, daje więc przedsiębiorcy możliwość ochrony przed działaniami wierzycieli i to już od momentu obwieszczenia wszczęcia postępowania.

Dodatkowo, ograniczona została możliwość wypowiadania części umów zawartych z przedsiębiorcą np. kredytu czy rachunku bankowego.

Jednak, by zapobiec korzystaniu z możliwości otwarcia uproszczonej restrukturyzacji w celu pokrzywdzenia wierzycieli, ustawodawca przyznał wierzycielom (a także osobą trzecim) roszczenie o naprawienie szkody w przypadku gdy dłużnik wszczął postępowanie w złej wierze.

Zakres wierzytelności objętych układem

Oprócz wierzytelności objętych układem z mocy prawa, do układu bez zgody wierzyciela wchodzą również wierzytelności zabezpieczone rzeczowo, jeżeli propozycja układowa przewiduje ich pełne zaspokojenie w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia (nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła), albo ich zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

Zwolnienie z osobistej odpowiedzialności członków zarządu

Jeżeli dojdzie do terminowego obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości członkowie zarządu nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, zobowiązania spółki w przypadku bezskutecznej egzekucji (w przypadku spółki z o.o.) oraz zaległości podatkowe.

Jeżeli nie udało się doprowadzić do zatwierdzenia układu, taki sam zakres ochrony będzie przysługiwał w przypadku gdy w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania, członkowie zarządu złożą wniosek o ogłoszenie upadłości albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i dojdzie do otwarcia takiego postępowania.

Jednocześnie należy pamiętać, że 30 dniowy termin na zgłoszenie wniosku o upadłość przez czas trwania stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego pozostaje zawieszony.Anna Szymielewicz

Prawnik

Anna Szymielewicz

Radca prawny, Partner

Anna Szymielewicz

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa