Aktualności

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – potrzebne dokumenty

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku – potrzebne dokumenty

Spadkobierca nabywa spadek w momencie śmierci spadkodawcy. Stwierdzenie nabycia spadku stanowi, więc jedynie formalność potwierdzającą fakt nabycia spadku przez daną osobę. Jednakże w niektórych sytuacjach uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/aktu poświadczenia dziedziczenia jest wymagane, m.in. w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej spadkobiercy jako nowego właściciela nieruchomości. W celu uregulowania kwestii formalnych należy więc złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzić przed notariuszem akt poświadczenia dziedziczenia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny, w tym przede wszystkim spadkobiercy. Wniosek składa się w sądzie ostatniego miejsca zwykłego pobytu zmarłego (a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część).

Wniosek powinien zawierać następujące podstawowe informacje:
   1. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz nr PESEL wnioskodawcy,
   2. imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania wszystkich uczestników postępowania (tj. potencjalnych spadkobierców po zmarłym),
   3. imię i nazwisko zmarłego spadkodawcy, datę i miejsce (miejscowość) zgonu oraz miejsce ostatniego zwykłego miejsca pobytu zmarłego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej (i aktu małżeństwa, jeżeli żyje małżonek zmarłego),
   2. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet, akty małżeństwa kobiet zamężnych),
   3. wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego (o ile spadkodawca sporządził testament),
   4. odpisy wniosku w ilości pozwalającej na doręczenie po jednym odpisie każdemu z uczestników.

Od wniosku należy uiścić opłatą sądową w kwocie 50,00 zł oraz opłatę w kwocie 5,00 zł za wpis do rejestru spadkowego.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa