Aktualności

Wniosek o wydanie zezwolenia krajowej instytucji płatniczej - po 6 miesiącach podano zakres dokumentów

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych (UUP) implementująca do polskiego porządku prawnego postanowienia Dyrektywy 2015/2366 (Dyrektywa PSD2) weszła w życie w dniu 20 czerwca 2018 roku. Zmiany objęły m.in. art. 61 UUP, to jest przepis opisujący nowe wymogi co do zakresu wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP), zgodne z Dyrektywą PSD2.

Niestety w ślad za zmianą przepisów ustawy nie poszło wydanie nowego rozporządzenia wykonawczego do art. 61 UUP, precyzującego zakres dokumentów niezbędnych do wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia KIP. W konsekwencji w polskim porządku prawnym obecnie obowiązują: nowa ustawa (zgodna z PSD2) oraz stare rozporządzenie (z PSD2 niezgodne).

Obecna sytuacja, w praktyce, oznaczała brak możliwości sprawnego procedowania wniosków o zezwolenie KIP przed KNF. Oznaczała, ponieważ w dniu 10 grudnia 2018 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z oczekiwaniami przepisy inspirowane są wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego („Wytyczne dotyczące informacji, które należy przedstawić w celu uzyskania zezwolenia przez instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego oraz zarejestrowania dostawców świadczących usługi dostępu do informacji o rachunku zgodnie z art. 5 ust. 5 dyrektywy (UE) 2015/2366” - EBA/GL/2017/09 z dnia 8 listopada 2017 roku).

Z informacji uzyskanej przez Kancelarię z Ministerstwa Finansów wynika, że termin zgłaszania uwag do projektu upływa w dniu 24 grudnia 2018 roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która oferuje usługi w zakresie:

  • strukturyzowania podmiotów z branży FinTech,
  • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej (KIP),
  • reprezentacji przed KNF,
  • uzyskiwania wpisu w rejestrze małych instytucji płatniczych (MIP).


Piotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa