Aktualności

Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. II

Wpływ PPK na osoby zatrudnione - cz. II

I. Dziedziczenie zgromadzonych  środków

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie przepadają z chwilą śmierci osoby zatrudnionej – podlegają one bowiem dziedziczeniu na zasadach wskazanych w ustawie o PPK.

1. Sytuacja, w której uczestnik PPK pozostaje w chwili śmierci w małżeńskiej  wspólności majątkowej:

 • instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego  uczestnika PPK, w zakresie, jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • wypłata transferowa lub zwrot zgromadzonych środków przysługujących osobie uprawnionej następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez małżonka wniosku wraz z niezbędną dokumentacją :
 • odpisem aktu zgonu;
 • aktem małżeństwa;
 • oświadczeniem w postaci papierowej o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków,  jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

Na wniosek małżonka zmarłego uczestnika PPK zwrot środków zgromadzonych na rachunku PPK, przypadających temu małżonkowi, następuje w formie pieniężnej.

Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.

2. W przypadku, gdy uczestnik PPK w chwili śmierci nie pozostaje w małżeńskiej wspólności majątkowej środki zgromadzone na jego rachunku przekazywane są osobom uprawnionym.

Przez osoby uprawnione rozumie się kolejno :

 • osoby wskazane imiennie w formie pisemnej przez uczestnika PPK instytucji finansowej,
 • jeśli instytucją finansową jest zakład ubezpieczeniowy i nie została wskazana osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia, osoby wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
 • spadkobierców uczestnika PPK.

Zgromadzone środki, w zależności od wniosku osoby uprawnionej:

 • podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby;
 • są zwracane w formie pieniężnej – zwrot może dotyczyć całości lub części środków zmarłego uczestnika PPK.

Wypłata transferowa lub zwrot zgromadzonych środków przysługujących osobie uprawnionej następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez osobę uprawnioną wniosku wraz z niezbędną dokumentacją tj.:

 • odpisem aktu zgonu uczestnika PPK,
 • dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
 • odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • zgodnym oświadczeniem wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnym postanowieniem sądu o dziale spadku,
 • dokumentami stwierdzającymi tożsamość spadkobierców.

Chyba, że osoba uprawniona zażąda we wniosku wypłaty w terminie późniejszym.

II. Podział zgromadzonych  środków w razie rozwodu osoby zatrudnionej

Ustawa o PPK rozróżnia dwa sposoby wydzielenia części środków, jako należących do majątku wspólnego, w razie unieważnienia małżeństwa lub rozwodu :

III. Środki zgromadzone na rachunku PPK a zmiana podmiotu zatrudniającego

Ustawa o PPK zakłada możliwość posiadania kilku rachunków PPK – zmiana podmiotu zatrudniającego  nie musi więc wiązać się z likwidacją rachunku prowadzonego u poprzedniego podmiotu zatrudniającego.

Zasadą jest, by po ustaniu zatrudnienia uczestnika w PPK w danym podmiocie zatrudniającym, zgromadzone środki pozostawały na rachunku PPK uczestnika PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

W najbliższych tygodniach będą się pojawiać kolejne artykuły na temat PPK – zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności Kancelarii. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z wdrażaniem PPK, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa