Aktualności

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja o warunkach zabudowy wygasła z mocy prawa na podstawie nowego Prawa wodnego

WSA we Wrocławiu: Zakaz udzielenia pozwolenia na budowę, gdy decyzja o warunkach zabudowy wygasła z mocy prawa na podstawie nowego Prawa wodnego

W wyroku z dnia 30 kwietnia 2019 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt: II SA/Wr 56/19 oddalił skargę inwestora w sprawie odmowy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Podstawą oddalenia skargi było stwierdzenie przez Sąd, że planowana inwestycja miała być realizowana na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego oraz w odległości mniejszej niż 50 metrów od stopy wału przeciwpowodziowego. Sąd uznał bowiem, że dla przedmiotowej inwestycji nie obowiązuje decyzja o warunkach zabudowy umożliwiająca realizację inwestycji na tym terenie. Zdaniem Sądu wydana w grudniu 2016 roku decyzja o warunkach zabudowy przedłożona przez inwestora wygasła z mocy prawa, na podstawie przepisu art. 546 nowego Prawa wodnego.

Powyższe orzeczenie stanowi konsekwencję wejścia w życie nowego Prawa wodnego, obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku. Zgodnie bowiem z art. 546 Prawa wodnego wygasły z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub ich części:

  • znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego lub
  • w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Co istotne, wygaśnięcie decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy następuje z mocy prawa bez konieczności potwierdzenia tego faktu wydaniem odrębnej decyzji w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wygaśnięcie z mocy prawa decyzji lokalizacyjnych oraz decyzji o warunkach zabudowy nie znajduje zastosowania:

  • do decyzji wydanych przed 1 stycznia 2018 roku dotyczących rozbudowy, przebudowy lub odbudowy istniejących obiektów liniowych (np. droga, linia kolejowa, wodociąg);
  • jeżeli przed dniem wejścia w życie Prawa wodnego wydano decyzje o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy, do którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu;
  • do decyzji wydanych przed 1 stycznia 2018 roku dotyczących zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast zostali zobligowani do opracowania wykazu decyzji lokalizacyjnych i decyzji o warunkach zabudowy, które wygasły z mocy prawa na podstawie przepisów Prawa wodnego. Wykaz powinien być dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej gminy.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa