Aktualności

Wyczekiwane ułatwienia dla przedsiębiorców w dziedzinie BHP

W dniu 29 listopada 2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Część zmian jakie czekają prowadzących biznes, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy. Na mocy powołanej Ustawy ustawodawca wprowadza dwa zasadnicze ułatwienia:

  1. Ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń dla pracowników administracyjno - biurowych.

 Jak jest teraz?

Obecnie, przepisy Kodeksu pracy są jednoznaczne - art. 2373 k.p. stanowi, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Przepis ten dotyczy każdego pracownika, bez wyjątku.

Co się zmieni?

Od nowego roku, pracodawcy będą zwolnieni z obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

  1. Rozszerzenie katalogu pracodawców, którzy mogą samodzielnie wykonywać zadania służby BHP o pracodawców zatrudniających od 21 do 50 pracowników

Jak jest teraz?

Dotychczas pracodawcy, którzy spełniali ogólne wymogi do pełnienia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jednakże zatrudniali ponad 20 pracowników, nie mogli samodzielnie pełnić funkcji służby BHP.

Co się zmieni?

Nowelizacja wprowadzi możliwość samodzielnego pełnienia funkcji służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników, prowadzi działalność, która zalicza się do grupy z kategorią ryzyka nie wyższa niż trzecia oraz ukończy dedykowane szkolenie.

Co oznacza termin ,,kategoria ryzyka”?

Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005). Wskazane rozporządzenie określa aż 30 kategorii - począwszy od ryzyka najniższego. Kategorie te zostały ustalone w oparciu o wskaźniki wypadkowości, ocenę warunków środowiska pracy, gdzie występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia oraz wskaźnik częstości odnoszący się do: poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem, poszkodowanych przy pracy śmiertelnie i ciężko, stwierdzonych chorób zawodowych, zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Podkreślenia wymaga przy tym, że obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka spoczywa na pracodawcy, gdyż zgodnie z przepisem art. 226 K.p. to pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Co za także istotne, ustalenie kategorii ryzyka danej działalności odnosi się tylko do pracodawców zatrudniających od 11 do 50 pracowników.Alicja Myśluk-Landowska

Prawnik

Alicja Myśluk-Landowska

Radca prawny, Senior Counsel

Alicja Myśluk-Landowska

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa