Aktualności

Wykaz inwentarza

Wykaz inwentarza

Wprowadzona w 2015 roku instytucja wykazu inwentarza ma znaczenie przede wszystkim dla spadkobierców, którzy przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, bowiem stanowi uproszczenie procedury tworzenia listy aktywów i pasywów masy spadkowej, a ponadto znacznie ogranicza koszty związane z jej tworzeniem.

Czym jest wykaz inwentarza?

Wykaz inwentarza jest dokumentem prywatnym, w którym winny zostać wymienione wszystkie aktywa i pasywa wchodzące w skład masy spadkowej po danym spadkobiercy. Na podstawie wykazu ustala się wartość stanu czynnego spadku, a więc kwotę do wysokości której za długi spadkowe odpowiada spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Sporządzenie wykazu inwentarza nie jest obligatoryjne, jednak w sytuacji jego braku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe bez ograniczeń, nawet mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wykaz inwentarza ustala niejako kwotową granicę odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Kto i kiedy może sporządzić wykaz inwentarza?

Wykaz inwentarza może zostać sporządzony przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobiorcę windykacyjnego oraz wykonawcę testamentu. Kodeks cywilny dopuszcza możliwość sporządzenia wykazu inwentarza przez każdy z tych podmiotów samodzielnie, jak również jego wspólne tworzenie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiorcę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Możliwość sporządzenia wykazu inwentarza dotyczy spadków otwartych po 18 października 2015 roku. Ustawodawca nie określił terminu, w jakim uprawniony podmiot powinien sporządzić wykaz inwentarza, pozostaje on więc dowolny, jednak należy pamiętać, że do czasu jego sporządzenia spadkobierca odpowiada bez ograniczeń za długi spadkowe.

Co powinno znaleźć się wykazie inwentarza?

  1. Przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej wraz z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.
  2. Przedmioty rozdysponowane przez spadkodawcę w zapisach windykacyjnych wraz z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.
  3. Długi spadkowe wraz ze wskazaniem ich wysokości według stanu z chwili otwarcia spadku.

Wykaz inwentarza winien zostać sporządzony z należytą starannością. Spadkobierca spłaca długi spadkowe zgodnie ze złożonym wykazem. W razie potrzeby, gdy w stworzonym wykazie inwentarza pominięto jakieś przedmioty wchodzące w skład masy spadkowej, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, istnieje możliwość jego uzupełnienia.

Gdzie złożyć wykaz inwentarza?

Sporządzony wykaz inwentarza należy złożyć w sądzie spadku, tj. sądzie właściwym według ostatniego miejsca stałego pobytu spadkodawcy lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz (sąd ten przesyła wykaz do sądu spadku). Wykaz inwentarza można również sporządzić przed notariuszem, wówczas ma on formę aktu notarialnego (notariusz przesyła protokół z wykazem inwentarza do sądu spadku).Wykaz 

Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie informacji o sporządzeniu wykazu inwentarza na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Z wykazem może się zapoznać każdy, kto dostatecznie uzasadni taką potrzebę.Martyna Dudkowiak

Prawnik

Martyna Dudkowiak

Adwokat

Martyna Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa