Aktualności

Wykonalność orzeczeń sądów arbitrażowych

Uznanie wyroku sądu polubownego w Polsce uregulowane jest w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego oraz Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych z dnia 10 czerwca 1958 roku (tzw. Konwencji nowojorskiej).

Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc prawną jak wyrok lub ugoda zawarte przed sądem powszechnym niezależnie od tego w jakim państwie orzeczenie to zostało wydane. Niemniej jednak, orzeczenia te podlegają uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności przez sąd powszechny. Uznanie lub stwierdzenie wykonalności dokonywane jest na wniosek zainteresowanej strony.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego należy załączyć przede wszystkim:

  • oryginał lub poświadczony za zgodność z oryginałem wyrok sądu polubownego,
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis zapisu na sąd polubowny,
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski w/w dokumentów, w przypadku jeśli były one sporządzone w języku obcym.

W przypadku gdy zainteresowana strona jest osobą prawną, wymagany będzie także certyfikat z odpowiedniego rejestru handlowego wraz z klauzulą apostille.

Stwierdzenie wykonalności

O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej orzeka właściwy sąd apelacyjny postanowieniem na posiedzeniu niejawnym, poprzez nadanie im klauzuli wykonalności. Wyrok lub ugoda zaopatrzone w klauzulę wykonalności stają się tytułem wykonawczym. Uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku wydanego przez sąd polubowny poza granicami RP sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.

Skarga w przedmiocie uchylenia wyroku sądu polubownego

Zainteresowana strona może żądać uchylenia wyroku sądu polubownego poprzez złożenie skargi. Podstawą do złożenia skargi są następujące okoliczności:

  • brak lub nieważność zapisu na sąd polubowny,
  • brak albo nieprawidłowe powiadomienie strony o wyznaczeniu arbitra lub pozbawienie możliwości obrony sowich praw,
  • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny,
  • sąd polubowny prowadził postępowanie z naruszeniem procedury,
  • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa,
  • w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu powszechnego.

W przypadku zaistnienia określonych przesłanek, sąd powszechny może także z urzędu uchylić wyrok sądu polubownego. Termin na wniesienie skargi wynosi co do zasady dwa miesiące od dnia doręczenia wyroku stronie.

Wykonalność

Po prawomocnym uznaniu lub stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego przez sąd powszechny stanowi on tytuł wykonawczy i nadaje się do egzekucji na zasadach ogólnych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa