Aktualności

Wyłom w ograniczeniu nabywania nieruchomości rolnych

Przepisy znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu po 30 kwietnia 2016 roku stawiają daleko idące obostrzenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Nowelizacja wprowadziła generalną zasadę zgodnie z którą nabywać ziemię rolną może tylko rolnik indywidualny. Szerzej o wspomnianej powyżej nowelizacji można przeczytać w tym artykule.

Niemniej jednak, dnia 24 sierpnia 2017 roku Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów podjął uchwałę którą ustanowił wyłom w opisanej powyżej zasadzie ustawowej przyznającej wyłączne uprawnienie do obrotu nieruchomościami rolnymi rolnikowi indywidualnemu.

W przywołanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, że do nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości wszczętej przed 30 kwietnia 2016 roku (tj. przed wejściem w życie przepisów nowelizacji) nie stosuje się ograniczeń w postaci zakazu nabywania nieruchomości rolnych przez osoby inne niż rolnicy indywidualni, tj. ograniczeń wskazanych w art. 2a Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Oznacza to, że osoba która nie jest rolnikiem indywidualnym może nabyć ziemię rolną w wyniku przeprowadzonej egzekucji jeśli została ona wszczęta przed 30 kwietnia 2016 roku.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comMichał Dudkowiak

Prawnik

Michał Dudkowiak

Adwokat, Partner

Michał Dudkowiak

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa