Aktualności

Wytok TSUE dotyczący jurysdykcji w sprawach o ochronę dóbr osobistych osoby prawnej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne orzeczenie dotyczące jurysdykcji sądów Państw Członkowskich UE w zakresie powództwa o naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej.

Zgodnie z orzeczeniem TSUE spółka, której dobra osobiste zostały naruszone w Internecie, może wytoczyć powództwo przed sąd państwa członkowskiego w którym mieści się jej centrum interesów gospodarczych. Głównym argumentem, który przemawiał za przyjęciem takiego stanowiska przez TSUE było to, że w przypadku osoby prawnej szkoda jaką poniosła ona w skutek naruszenia jej dóbr osobistych w sieci urzeczywistnia się tam, gdzie spółka faktycznie prowadzi działalność. Jeśli zaś działalność prowadzona jest na terenie kilku państw, decydujące znaczenie ma określenie państwa w którym prowadzona jest większa część działalności.

Wyrok zapadł na tle sporu pomiędzy spółką estońską a szwedzką federacją handlową, która umieściła powódkę na publicznie dostępnej w Internecie czarnej liście spółek zarzucając jej oszustwo.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa