Aktualności

Wyższy podatek od nieruchomości dzięki inflacji

Wyższy podatek od nieruchomości dzięki inflacji

Wysoka inflacja w Polsce nie tylko podwyższa ceny podstawowych towarów i usług, ale także powoduje znaczący wzrost stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały od 2023 roku. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek podatku od nieruchomości są ustalane przez Ministra Finansów w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z tym stawki podatku od nieruchomości w Polsce w roku 2023 zostały ustalone w oparciu o wskaźnik cen w pierwszym półroczu 2022 roku w odniesieniu do pierwszego półrocza 2021 roku. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wzrost cen we wskazanym okresie wyniósł aż 11,8%, co znalazło odzwierciedlenie w nowych stawkach podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości w 2023 r.

Maksymalne stawki rocznego podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosą:

A. Grunty:

1,16 zł od 1 m kw. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

5,79 zł od 1 ha gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

0,61 zł za 1 m kw. pozostałych gruntów, w tym gruntów wykorzystywanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

3,81 zł za 1 m² gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie niniejszego planu upłynęły 4 lata i w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

B. Budynki:

1,00 zł za m kw. powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych,

28,78 zł/m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

13,47 zł/m2 powierzchni użytkowej budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

5,87 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, przejętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

9,71 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym budynków wykorzystywanych do odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Warto zauważyć, że podane wyżej stawki są maksymalnymi stawkami podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków obowiązującymi w 2023 roku. Natomiast do rady gminy należy ustalenie, w jakiej konkretnie wysokości będzie naliczany podatek od nieruchomości zlokalizowanych w danej gminie. Biorąc jednak pod uwagę aktualne problemy finansowe samorządów można spodziewać się, że zdecydowana większość gmin zdecyduje się uchwalić stawki maksymalne lub zbliżone do maksymalnych.

Podatek od budowli

Odrębną kategorią przedmiotu podatku od nieruchomości są budowle, czyli obiekty budowalne nie będące budynkami lub obiektami małej architektury, a także urządzenia budowlane, związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Ze względu na duże zróżnicowanie budowli przepisy przewidują jednolitą maksymalną stawkę podatku wynoszącą 2% ich wartości początkowej stanowiącej podstawę naliczania amortyzacji (z pewnymi wyjątkami).Ponadto opodatkowaniu podlegają jedynie budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa