Aktualności

Zabudowa pod większą kontrolą gminy

Zabudowa pod większą kontrolą gminy

Wiele osób w Polsce marzy o domu z dużą działką na przedmieściach, z dala od miejskiego zgiełku. Zainteresowanie domami jednorodzinny jeszcze bardziej wzrosło w trakcie pandemii COVID-19, gdy posiadanie większego lokum i własnego ogrodu ułatwiało przetrwanie trudnych miesięcy w realiach lockdownu. Bardzo dobrze wiedzą o tym deweloperzy, którzy oferują w sprzedaży domy szeregowe lub wolnostojące na działkach zlokalizowanych na obrzeżach miast, a coraz częściej także, na osiedlach budowanych w szczerym polu z daleka od zwartej zabudowy miejskiej. Skutkuje to niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy, generującym w dłuższej perspektywie większe koszty dla gmin.

Nowe przepisy o planowaniu przestrzennym

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzający obowiązek sporządzania i uchwalania przez wszystkie gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany ogólne mają zastąpić obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Plany ogólne będą aktami prawa miejscowego wiążącymi organy oraz obywateli, a nie jedynie dokumentami określającymi politykę przestrzenną gminy, jak to ma miejsce do tej pory w przypadku studium. Plan ogólny będzie wiążący zarówno w przypadku uchwalania planów miejscowych jak również w razie wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Gmina wskaże, gdzie wolno budować

Wydawanie nowych decyzji o warunkach zabudowy będzie możliwe wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym. Co więcej, warunki zabudowy będą musiały być zgodne z ustaleniami planów ogólnych dotyczącymi funkcji terenów, kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto, w planie ogólnym możliwe będzie wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, dla których będą mogły być formułowane szczególne zasady zagospodarowania dotyczące m.in. minimalnej powierzchni biologicznie czynnej czy odległości między budynkami, określone w przepisach wydanych na podstawie ustawy prawo budowlane. Plan ogólny będzie także mógł określać standardy dostępności infrastruktury społecznej.

Warunki zabudowy tylko na 5 lat

Nowe przepisy ograniczą także ważność decyzji o warunkach zabudowy, które z mocy prawa będą wygasać po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna. Jeśli chodzi o decyzje o warunkach zabudowy, które stały się prawomocne przed dniem wejścia w życie nowelizacji, wygasną one ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Sprawdź działkę zanim ją kupisz

Planowane przepisy będą mieć istotne znaczenie dla osób, które zamierzają kupić nieruchomość w Polsce. Przed podjęciem decyzji o kupnie działki pod budowę domu warto sprawdzić stan prawny nieruchomości, w tym przepisy planistyczne obowiązujące na danym terenie. Prawnicy z Zespołu ds. nieruchomości w naszej Kancelarii oferują pomoc osobom zamierzającym kupić nieruchomość w Polsce. Zapytania można kierować:  info@dudkowiak.com.

Więcej informacji na temat kupna nieruchomości w Polsce znajdziesz tutaj.Marcin Kręglewski

Prawnik

Marcin Kręglewski

Adwokat, Partner

Marcin Kręglewski

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa