Aktualności

Krajowe instytucje płatnicze – spóźniona lub błędna reautoryzacja realnym ryzykiem utraty zezwolenia KIP

Informacje wstępne

W związku z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych z dnia 20 czerwca 2018 roku, na wszystkie krajowe instytucje płatnicze nałożony został obowiązek tzw. reautoryzacji. Proces reautoryzacji polega na złożeniu do KNF dokumentacji obejmującej np. procedury monitorowania, postępowania i podejmowania działań następczych związanych z incydentami bezpieczeństwa oraz skargami klientów dotyczącymi bezpieczeństwa czy też opis mechanizmów kontroli wewnętrznej zgodnych z obowiązkami związanymi z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującej tzw. Dyrektywę AML4). Co do zasady, obowiązek nałożony na krajowe instytucje płatnicze ma na celu ustalenie czy dany podmiot spełnia wymogi jakie stawia przed nim prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności Dyrektywa PSD2 oraz Dyrektywa AML4. Krajowe instytucje płatnicze miały obowiązek przedłożyć taką dokumentację do dnia 20 września 2018 r. Więcej informacji w zakresie reautoryzacji instytucji płatniczych tutaj.

Niezrealizowanie obowiązku

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na chwile obecną wnioski w sprawie reautoryzacji złożyły 34 firmy licencjonowane jako krajowe instytucje płatnicze. KNF nie odnotowała wpływu dokumentacji od 7 zobowiązanych podmiotów, przy czym KNF prawdopodobnie spodziewa się wpływu takiej dokumentacji od jednego z tych podmiotów. Z powyższego wynika, że 6 polskich fintechów (finansowe firmy działające wyłącznie w sieci) jest zagrożonych utratą licencji, albowiem niezrealizowanie obowiązku skutkuje cofnięciem przez KNF zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Dochowanie terminu

Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika prasowego KNF Jacka Barszczewskiego, aby zachować termin podczas składania dokumentacji, liczona jest data nadania korespondencji (przesyłką poleconą). Podmioty, który nadały wszystkie niezbędne dokumenty w ostatni dzień terminu nie mają podstaw do obaw, albowiem zrealizowały swój obowiązek bez przekraczania terminu. W stosunku do podmiotów, które nie zrealizowały obowiązku w terminie lub nie zrealizowały go w ogóle, KNF podejmie stosowne działania aby ustalić przyczynę niezłożenia dokumentów. Jak wskazywano powyżej, zbyt późne przekazanie dokumentów lub nie przekazanie ich w ogóle, prowadzić będzie do wyciągnięcia przez KNF konsekwencji, które mogą prowadzić do cofnięcia zezwolenia na działanie w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Zespół naszej Kancelarii doradza Klientom w sprawach dotyczących reautoryzacji krajowych instytucji płatniczych.

 

Zapraszamy do kontaktu na info@dudkowiak.comPiotr Putyra

Prawnik

Piotr Putyra

Adwokat, Partner

Piotr Putyra

Kontakt:

ul. Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa